Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

., Celem omawianego przepisu ustawy jest bowiem - zdaniem Sądu - zapewnienie danej osobie niepełnosprawnej świadczenia socjalnego, jeżeli niepełnosprawność danej osoby...
Ustawodawca uzależnił prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych...

III RN 131/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Określone w ten sposób prawo do zasiłku stałego z tytułu sprawowania opieki na dzieckiem odpowiada istocie tego zasiłku...
opieki nad dzieckiem nie może pozostawać w zatrudnieniu, dziecko ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, dziecko wymaga ze strony innej osoby stałej opieki, dochód rodziny...

I SA 1914/02 - Wyrok NSA z 2003-02-24

zasiłek pielęgnacyjny i ubezpieczenie zdrowotne, a do czynszu nie doliczono zwiększonych dopłat za wodę, ciepło i wywóz śmieci - co stanowi o spełnieniu przesłanki z art. 145...
, fałszywy dokument - podrobiony, przerobiony/. Zarzut odwołującej, iż Kolegium bezpodstawnie wliczyło do dochodu rodziny zasiłek pielęgnacyjny i ubezpieczenie zdrowotne...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., decyzją z dnia 23 czerwca 2003 r., (...) odmówił Grażynie W. świadczenia...
wychowującej dziecko zostało zdefiniowane także w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /Dz.U. 1998 nr 102 poz. 651 ze zm...

SA/Sz 1614/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

nr 88 poz. 439 ze zm./, w którym dom pomocy społecznej bez opieki lekarskiej lub pielęgnacyjnej został zaliczony do sekcji i działu 11 zatytułowanego budynki mieszkalne...
ze zm./, w którym przez dom pomocy społecznej rozumie się jednostkę, świadczącą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku...

II SA/Lu 1759/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-04-24

drzew i krzewów, zbioru ziół, itp. ., 4/ dopuszczalność zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, ograniczenie ruchu spacerowego do wytyczonych ścieżek spacerowych i dydaktycznych...
z działką Nr 48/1 niezabudowaną, położoną wśród rolniczej przestrzeni produkcyjnej., Te wszystkie argumenty świadczą zdaniem organu ll instancji, że wnioskowana inwestycja...