Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 20/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-07-29

zasiłek pielęgnacyjny był świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Decyzję tę Spółdzielnia Spożywców 'S.' w N.M.L. zaskarżyła, wnosząc o jej uchylenie. Spółdzielnia...
- Mariusza Ł. uprawniał go do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy wypłacany zasiłek miał w tym wypadku charakter świadczenia...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

./ przyznał Janowi K. świadczenie w formie usług opiekuńczych w okresie żądanym we wniosku, ale w wymiarze 3 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu za odpłatnością 4,40 zł...
przez rodzinę mieszkającą w M. Natomiast odpłatność ustalono zgodnie z powołanymi uchwałami, przy czym o wątpliwościach co do nieodpłatnego świadczenia usług kombatantom...

I SA 698/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

Wojewody (...) z dnia 9 marca 1998 r. w przedmiocie zasiłków: stałego wyrównawczego i pielęgnacyjnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 11 maja...
o przyznanie mu zasiłku pielęgnacyjnego oraz o udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku stałego wyrównawczego., Według danych zawartych w wywiadzie środowiskowym...

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

omawianej ustawy, który stanowi expressis verbis, że obowiązek zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej nie istnieje tylko wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie...
wynikających z art. 41 powołanej ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu bowiem, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby...

I SA/Ka 1744/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

podatnika. Ocenie tej nie można zarzucić dowolności, jeśli weźmie się pod uwagę wysokość otrzymywanych świadczeń, fakt, że z racji stanu zdrowia skarżący - jako inwalida...
I grupy - otrzymuje dodatek pielęgnacyjny a wydatki na leki, jak słusznie zauważono w decyzji, mogą być objęte innego rodzaju ulgą w podatku. Kwestia zaś generalnego...