Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 486/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-11

. Nr : [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego s k a r g ę o d d a l a . W dniu 28 listopada 2008r. do Urzędu Miasta wpłynął wniosek T. K...
. o wznowienie postępowania w sprawie przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad jego matką W. K. i przyznanie mu tego świadczenia począwszy od dnia wejścia...

IV SA/Po 204/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-16

Odwoławczego w K. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza K. z dnia [...] 2009...
r. nr [...] w zakresie, w jakim nie orzeczono o prawie do świadczenia pielęgnacyjnego za okres do dnia [...] 2009 r. WSA/wyr.1-sentencja wyroku Samorządowe Kolegium...

II SA/Ke 697/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 września 2010r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, ze zaskarżona...
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Organ ustalił, że wnioskiem z dnia 29.07.2010r. A. P. wystąpiła do MOPR-u o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

III SA/Kr 736/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-03

kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne skargę oddala Zaskarżoną...
. M. przyznania pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz jej matki - K. S. oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

I OSK 61/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

[...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia...
r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że decyzją z dnia [...] maja 2009 r., nr [...], wydaną na podstawie...

IV SA/Wr 485/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., nr [...] w sprawie wstrzymania wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i orzekło o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2009...

II SA/Rz 843/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego -skargę oddala- Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r...
[...] marca 2010 r. Nr [...] przyznającą D. M. świadczenie pielęgnacyjne na okres od 1.01.2009 r. do 31.10.2009 r. w wysokości 420 zł miesięcznie z tytułu rezygnacji...

I OSK 76/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

[...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...

IV SA/Po 476/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-28

w K. z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] kwietnia...
2009 r. nr [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w K. decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. odmówił M. T. świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie...

II SA/Po 640/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-10

Odwoławczego w Koninie z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Burmistrza R...
., nr [...] Burmistrz [...] odmówił M. K. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100