Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 288/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-28

stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 20 stycznia 2009r. znak...
listopada 2008r. J. N. złożyła w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na swojego męża S. N. S. N. na mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu...

IV SA/Wr 229/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

w D. z dnia [...], nr [...] odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
[...], nr [...] decyzji organu I instancji z dnia [...], nr [...] odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (uwaga Sądu)., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano...

II SA/Lu 458/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję z dnia [...] r...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., działającego z upoważnienia Wójta Gminy W. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał...

I SA/Wa 7/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

[...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzje oraz decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] października...
[...] października 2008 r. nr [...] dotyczącą ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że decyzją z dnia [...] października 2008 r...

II SA/Po 616/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Gminnego...
. z dnia (...) kwietnia 2008 r., odmówił wnioskodawczyni przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał między innymi art. 7...

I OSK 722/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia [...] grudnia 2008 r. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:, Decyzją z dnia [...] listopada 2008 r., działający z upoważnienia Wójta Gminy...

I OSK 723/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, mając za podstawę art. 145 § 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Ol 748/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-11

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. orzeka...
. zwróciła się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z opieką nad mężem A.N., Decyzją z dnia 9 stycznia...

II SA/Ol 747/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' przyznał J. G. od dnia '[...]' świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

II SA/Bk 546/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. B., w przedmiocie odmowy przyznania B. S. świadczenia pielęgnacyjnego w związku, z opieką nad żoną G. S., utrzymało w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   90