Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 450/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-24

również, iż organ administracji całkowicie zignorował treść przytoczonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie opłaty adiacenckiej, w którym uznano za bezpodstawne...
adiacenckiej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy [...]. Organy administracyjne ustaliły opłatę adiacencką. Sąd...

II OSK 171/09 - Wyrok NSA z 2010-01-26

w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, naliczonej w związku z wzrostem wartości nieruchomości...
w sprawie opłaty adiacenckiej, w którym uznano za bezpodstawne ustalenie, że lokal nr [...] nie był podłączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej., Decyzją z dnia...

IV SA/Wa 2633/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

. zm.). Zgodnie bowiem z art. 145 ust. 1 tej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu...
, obowiązek uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich ciąży na właścicielach nieruchomości...

II SA/Łd 757/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-02

przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich, ale jedyną legalną drogą uzyskania środków do budżetu gminy związanych z uczestnictwem właścicieli nieruchomości w kosztach...
o gospodarce nieruchomościami, w szczególności regulujące kwestie opłaty adiacenckiej', dlatego też z jego inicjatywy Rada Gminy podjęła w dniu [...] uchwałę...

II SA/Łd 737/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

. uchwałę nr IX/72/11 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, uznając, że takie działanie jest legalne i stanowi właściwą drogę do uzyskania środków Gminy...
w kosztach budowy tych urządzeń poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, co zresztą zostało podniesione przez organ w odpowiedzi na skargę i odzwierciedlone...

II SA/Łd 756/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-02

wodociągowych i kanalizacyjnych przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich, ale jedyną legalną drogą uzyskania środków do budżetu gminy związanych z uczestnictwem...
[...] uchwałę nr [...] w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, uznając, że takie działanie jest legalną i właściwą drogą do uzyskania środków budżetu Gminy...

II SA/Łd 754/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-09

normy delegacyjnej, która uzależniałaby zakładanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych od wnoszenia na rzecz gmin opłat adiacenckich. Jedyną legalną drogą uzyskania...
, są zatem przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w W. wniosła...

II SA/Łd 978/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-23

, w tym zakładania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich. Jedyną legalną drogą uzyskania środków do budżetu gminy związanych...
o gospodarce nieruchomościami w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich., Według Prokuratora, skarga jest w pełni uzasadniona, gdyż w okresie uchwalania przedmiotowej...

II SA/Sz 162/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

o urządzeniach infrastruktury technicznej i opłatach adiacenckich. Wprawdzie opłaty adiacenckie pojawiają się dopiero przy podziale nieruchomością a także przy scalaniu...
i podziale nieruchomości, ale w art. 145 ust. 1 u.g.n. jest przepis, mówiący że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może ustalić opłatę adiacencką po stworzeniu warunków...

IV SA/Po 1069/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-19

sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też zarządzając...
i kanalizacyjnych, poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to, co do zasady, jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania...
1   Następne >   +2   +5   7