Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 804/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-28

mieszkalnego - 900 zł oraz wydatkowała 1.400 zł na dentystę. Ponadto, małż. W. zobligowani są zapłacić opłatę adiacencką w wysokości 1.173,69 zł. Kredyty bankowe zostały...
w wysokości 3.280 zł (lodówka, naprawa tarasu, dentysta), a także jest zobligowania do uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 1.173,69 zł. L. W. jest zadłużona z tytułu...

II SA/Sz 261/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

., z dnia [...] r. oraz świadkowie - sąsiedzi z ulic [...] i [...] Sama Gmina R. również przyznała ten fakt wydając decyzję administracyjną o ustaleniu wysokości opłaty...
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, - decyzja z dnia [...] r., nr [...], do której to załączono zdjęcia, obrazujące stan przed i po wykonaniu inwestycji...

II OSK 1419/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich'. Zgodnie z art. 145 ust. 1 tej ustawy 'Wójt...
, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń...

II OSK 1326/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

, których przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest możliwe a nadto daje możliwość naliczenia opłat adiacenckich., Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim...
możliwości stosowania innych form gospodarki ściekami na nieruchomościach, których przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest możliwe a nadto daje możliwość naliczenia opłat...

II OSK 871/05 - Wyrok NSA z 2005-12-01

publicznej określają: prawo miejscowe i prawo budowlane a inwestor jest tylko reprezentantem podatników i płacących opłaty adiacenckie - pozbawionym prawa dowolnego...
Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II OSK 2572/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

w związku z realizacją inwestycji drogowej powoduje, że gmina ma możliwość zastosowania instytucji opłat adiacenckich, a zarządca drogi instytucji partycypacji prywatnego...

IV SA/Po 448/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

o charakterze publicznoprawnym tak jak to ma miejsce np. w zakresie ustalania stawki opłat adiacenckich - rada gminy decyduje w drodze uchwały o maksymalnej stawce opłaty...
także jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez Sąd osobistego...

II SA/Bd 747/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

opłaty adiacenckiej. Poza tym utwardzenie ulicy S. z pominięciem ulicy (drogi) dojazdowej do jego nieruchomości przyczyni się do zalegania na tejże drodze większej ilości...
się, że pojęcie zjazdu w rozumieniu tego przepisu jest wiążące tylko przy określaniu kategorii obiektów budowlanych dla celów opłaty legalizacyjnej (vide załącznik do ustawy...

II OSK 1520/13 - Wyrok NSA z 2015-01-27

kanalizacyjnej, mogą być zobowiązani do poniesienia części kosztów jej budowy poprzez wniesienie opłaty adiacenckiej ustalanej na zasadach określonych w ustawie z dnia...

II OSK 497/19 - Wyrok NSA z 2019-06-05

z tego powodu, że orzeczenie to dotyczy opłaty adiacenckiej., Druga podstawa kasacyjna obejmuje kilka zarzutów. Po pierwsze, zarzuca się w niej, że decyzja organu pierwszej...
1   Następne >   2