Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 812/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-21

czynności z tytułu której właściciele nieruchomości będą uiszczać świadczenia pieniężne na poczet opłaty adiacenckiej., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej...

I SA/Lu 493/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-17

ze wskazaniem 'zwrot opłaty adiacenckiej' zaliczyć należy kwotę 600,40 zł na poczet należności z tytułu decyzji Burmistrza Ł. z [...] ([...]), pozostała kwota tj. 4.009,60 zł...
., jako tytuł wpłaty podając: 'opłata adiacencka'. Postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało natomiast zakończone decyzją Burmistrza Ł. z dnia...

I SA/Bd 954/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-26

. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odroczenia zapłaty zaległości w opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu...
O. ustalił R.S.wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek nr :[...] powstałych na skutek podziału działek nrnr [...] o pow. [...] w N.., Wójt decyzją...

I SA/Sz 227/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 25 stycznia 2022 r. nr SKO.WE.441...
zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że decyzją z dnia 10 listopada 2017 roku organ I instancji ustalił T. W. (dalej...

I SA/Sz 427/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżoną decyzję. Wójt Gminy K...
. (dalej: 'Wójt', 'organ I instancji') decyzją z dnia, [...] listopada 2017 r. nr [...] ustalił T. W. (dalej: 'strona' lub 'skarżąca') opłatę adiacencką w wysokości...

I SA/Po 718/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

Gminy [...] (dalej: 'Gmina') ustalił Spółce opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości...
oraz zobowiązał Spółkę do ich zapłaty w terminie do dnia [...] stycznia 2013 r., Łączna suma zaległości z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich (bez odsetek) wynosiła [...] zł...

I SA/Lu 635/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-28

-[...]/09. Tytuł wykonawczy obejmował obowiązek E. M. - T. zapłaty opłaty adiacenckiej. Wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do realizacji przez Naczelnika Trzeciego Urzędu...
obowiązku, stwierdzenia prawidłowości doręczenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oraz w zakresie stwierdzenia, że nie nastąpiło przedawnienie egzekwowanej należności...

I FSK 864/14 - Wyrok NSA z 2017-09-01

spółka wskazała, iż w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesie...
, ze zm., dalej również jako: 'Ordynacja podatkowa' lub 'O.p.'). Zgodnie z treścią aktu spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm.);, - opłata adiacencka nakładana na podstawie art. 98a lub art. 107...

I SA/Gl 1397/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

na sporządzenie umowy darowizny - jest nieprawidłowe, a w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty adiacenckiej - jest prawidłowe...
przeznaczonej do zbycia Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił opłatę adiacencką na rzecz Gminy w kwocie [...] zł., którą to opłatę wnioskodawca zapłacił w całości...
1   Następne >   +2   +5   +10   23