Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Gl 501/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-17

wydzielonej działki nr [...] na rzecz J. Z. i W. R. Dodatkowo, w związku z informacją o możliwości ustalenia przez Prezydenta Miasta C. opłaty adiacenckiej w terminie 3...
administracji. Ewentualne naliczenie opłaty adiacenckiej może być przeprowadzone w odrębnym postępowaniu, po wykazaniu przez organ, iż w wyniku podziału nastąpił wzrost wartości...

IV SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

opłaty adiacenckiej, co pozwoliłoby na doprecyzowanie zakresu udostępnienia informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. W ocenie Starosty, wniosek...
miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich...

III SAB/Kr 1/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

96,39 zł, opłata adiacencka 104,20 zł, wywóz nieczystości 9 zł, zakup leków 70,54 zł, opał 150 zł. Wszystko to razem wzięte daje kwotę 953,12 zł. Pozostałą cześć tj. 457,06...

III SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

, na wodę i kanalizację 66,98 zł, na ratę opłaty adiacenckiej 104,20 zł. W konsekwencji wydatki te pochłaniają miesięcznie 1044,64 zł. Skarżący oświadczył, że pozostałą kwotę...
in fine ppsa). Oczywiście pod warunkiem, uprzedniego złożenia oświadczenia, którym strona wykaże, że nie jest wstanie ponieść opłat za jego czynności w postępowaniu...

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

, nr 9, s. 47: 'Decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy z dnia 29. kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz...
Kpa.'; podobnie wyrok NSA z dnia 26 stycznia 1995 r., I SA 2528/93, ONSA 1996, nr 1, poz. 34: 'Decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy...

IV SAB/Po 137/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

opłaty adiacenckiej od instalacji wodociągowej prowadzonej z wyłączeniem dostępu do niej z działki Skarżącego. Aktualnie sprawa jest przedmiotem rozpoznania...

I OSK 2100/19 - Wyrok NSA z 2022-11-18

, w odniesieniu do ustalenia wartości tej nieruchomości, a także w sprawach ustalania i wysokości opłaty adiacenckiej, w odniesieniu do wartości nieruchomości...
o gospodarce nieruchomościami, np. aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej lub z tytułu trwałego zarządu nieruchomością...

II SA/Sz 394/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-30

. przepisami prawa., W ocenie skarżących protokół graniczny w postępowaniu rozgraniczeniowym pełni taką samą rolę, jak operat szacunkowy w postępowaniu dotyczącym opłaty...
adiacenckiej. Kluczowe w tym zakresie są zatem czynności podejmowane przez geodetę, które determinują sposób określenia granic rozgraniczanej nieruchomości. Organ...

II SA/Wr 356/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-12

przepisy regulują zasady podziału, tryb postępowania i opłaty adiacenckie. Ust. 1 art. 92 statuuje zasadę, iż do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele...