Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Gd 812/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-21

czynności z tytułu której właściciele nieruchomości będą uiszczać świadczenia pieniężne na poczet opłaty adiacenckiej., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej...

I SA/Po 718/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

Gminy [...] (dalej: 'Gmina') ustalił Spółce opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości...
oraz zobowiązał Spółkę do ich zapłaty w terminie do dnia [...] stycznia 2013 r., Łączna suma zaległości z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich (bez odsetek) wynosiła [...] zł...

I FSK 864/14 - Wyrok NSA z 2017-09-01

spółka wskazała, iż w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesie...
, ze zm., dalej również jako: 'Ordynacja podatkowa' lub 'O.p.'). Zgodnie z treścią aktu spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm.);, - opłata adiacencka nakładana na podstawie art. 98a lub art. 107...

I SA/Gl 1397/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

na sporządzenie umowy darowizny - jest nieprawidłowe, a w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty adiacenckiej - jest prawidłowe...
przeznaczonej do zbycia Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił opłatę adiacencką na rzecz Gminy w kwocie [...] zł., którą to opłatę wnioskodawca zapłacił w całości...

I SA/Gl 1398/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

na sporządzenie umowy darowizny - jest nieprawidłowe, a w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty adiacenckiej - jest prawidłowe...
i darowizn. Przy wydzielaniu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił opłatę adiacencką na rzecz Gminy w kwocie [...] zł., którą...

I FSK 864/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-21

podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. (dalej powoływana również jako 'Gmina') z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesienie w zamian...
z treścią aktu Spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej, powodującego częściowe wygaśniecie zobowiązania podatkowego, przeniosła...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 2040/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

opłaty adiacenckiej. Takiej opłaty Gmina jednak nie pobrała, gdyż minął 3 letni okres wydania decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej. Z uwagi na fakt, iż termin...
płatności opłaty adiacenckiej (ustalanej w drodze decyzji administracyjnej) przedawnił się, Gmina ma zamiar zawrzeć z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, które w swej treści...

III SA/Wa 3171/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

- jako organ władzy publicznej - opłaty publicznoprawne, do których w szczególności należą opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów...
technicznej na pasie drogowym - uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów...
1   Następne >   +2   6