Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Po 410/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

. L. opłatę adiacencką. Rozstrzygnięcie to zostało następnie utrzymane w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r., znak...
i budynków oraz (7) wydawanych uzgodnień. Wymieniony organ administracji publicznej rozpatruje również sprawy dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

III SA/Kr 467/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-29

wnoszenie opłat adiacenckich stanowi art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednakże opłat tych Rada Gminy nie ustaliła. W wezwaniu podniesiono...
; mieszkańców gminy kosztami budowy urządzeń komunalnych w drodze nałożenia tzw. opłat adiacenckich (art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

II SA/Rz 506/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-09

może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury albo po stworzeniu...
warunków do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 ust. 2 Ugn). Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaka nieruchomość miała...

IV SA/Po 712/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-20

nieruchomości w budowie miedzy innymi sieci gazowej, poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. W ocenie skarżących jest to jedyna prawna możliwość obciążenia...
o gospodarce nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) burmistrz może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką, każdorazowo po stworzeniu warunków...

I OSK 1417/10 - Wyrok NSA z 2011-08-11

właścicieli nieruchomości w budowie między innymi sieci gazowej, poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) ustalić opłatę adiacencką, każdorazowo po stworzeniu warunków...

IV SA/Po 93/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-18

., dalej jako ustawa o gospodarce nieruchomościami), przy czym obowiązek uiszczenia tzw. opłat adiacenckich istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości...
korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu...

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

i telekomunikacyjnych /art. 143 ust. 2/. Według art. 148 ust. 4 'Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego...
inwestycyjnych gminy, określać warunki organizacyjne tego udziału, a także przewidywać formy świadczeń ludności' oraz do orzecznictwa w sprawie opłat adiacenckich...

III SA/Kr 710/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

tzw. opłat adiacenckich istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta...
) może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej...

II SA/Go 278/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-17

przez wójta gminy opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości., Pismem nr [...] z dnia [...] sierpnia 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Rz 642/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-29

w sprawie opłat adiacenckich. Wymienione opłaty są daninami publicznoprawnymi nieprzewidzianymi w przepisach prawa, podkreślono także fakt zakwestionowania uchwały...
gminy prawnego obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie warunków technicznych określających dostęp do usług kanalizacyjnych w kwocie 1000 zł na rzecz Komunalnego Zakładu...
1   Następne >   2