Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SAB/Wa 477/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie części opłaty adiacenckiej 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy O. w sprawie z wniosku skarżącego o umorzenie pozostałej do zapłaty części opłaty adiacenckiej. Uzasadniając skargę...

I SA/Wa 1444/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty adiacenckiej., Postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] sierpnia 1998 r...
. Wójt Gminy O. ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości. Ustalone opłaty...

II SA/Bk 108/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-21

do ponownego rozpatrzenia postanowienia w sprawie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: -odrzucić...

I SA/Wa 1161/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1161/17 w sprawie ze skargi J. D. i A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. Anna Wesołowska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów postanawia odrzucić skargę kasacyjną J. D.

II SA/Bk 483/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-27

Sprawa ze skargi E. M.- T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

I SA/Wa 1444/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

złożonego wniosku W. W. podkreślił, że zła sytuacja finansowa, gospodarcza i zdrowotna jego i rodziny powoduje, iż uzyskiwane dochody w całości wydaje na opłaty, zakup leków...
dla siebie i rodziny, po opłaceniu wszystkich należności nie pozostają mu żadne środki pieniężne na opłaty sądowe i ustanowienie w sprawie adwokata. Ponadto w rubryce 7...

I SAB/Wa 477/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady...
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, a także stawki minimalne opłat za czynności adwokackie...

I SAB/Wa 208/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

, iż uzyskiwane dochody w całości wydaje na opłaty, zakup leków dla siebie i rodziny, po opłaceniu wszystkich należności nie pozostają mu żadne środki pieniężne na opłaty...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) może być przyznane w zakresie częściowym - wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych...

I SAB/Wa 270/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-22

W. W. podkreślił, że zła sytuacja finansowa, gospodarcza i zdrowotna jego i rodziny powoduje, iż uzyskiwane dochody w całości wydaje na opłaty, zakup leków dla siebie i rodziny...
, po opłaceniu wszystkich należności nie pozostają mu żadne środki pieniężne na opłaty sądowe i ustanowienie w sprawie adwokata. Ujawnił również, że posiada majątek w postaci...

I SAB/Wa 269/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-18

rodziny jest bardzo zła. Skarżący zaznaczył, że uzyskiwane dochody przeznacza na zakup leków, żywności, odzieży oraz na konieczne opłaty i są one niewystarczające...
tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy...
1   Następne >   3