Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wykonawczego wierzyciela - Urzędu Miejskiego w W. z dnia [...] lutego 2007 r. Tytuł ten opiewał na kwotę 4.200zł. i został wystawiony w wyniku niezapłacenia opłaty adiacenckiej...
., Z uwagi na ostateczne stanowisko wierzyciela, który uznał że obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej istnieje i podlega egzekucji, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

III SA/Po 1240/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-17

ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...], II...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości...

I SA/Bk 27/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-21

egzekucji należności z tytułu opłaty adiacenckiej i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z [...] listopada 2009 r., nr [...] Samorządowe...
również jako 'Skarżący'), zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym należności z tytułu opłaty adiacenckiej, a także odmówiono umorzenia tego postępowania...

III SA/Łd 337/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

wskazał, że Prezydent Miasta [...] bezpodstawnie dochodzi należności w wysokości 8 130,00 zł z tytułu decyzji nr [...] z [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej...
oraz należności w wysokości 1 450,50 zł z tytułu odsetek. Uzasadniając zarzuty skarżący przedstawił przebieg postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, podnosząc...

I SA/Bk 594/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-09

również jako: 'skarżąca' bądź 'strona') opłatę adiacencką w kwocie 15.943,75 zł., Kwota należności z tytułu opłaty adiacenckiej nie została uiszczona, dlatego wobec strony...
. powinien anulować opłatę adiacencką., Powołała się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, oraz na art. 56 ustawy z dnia...

III SA/Gl 65/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-03

się właścicielami działek o nr [...] i [...]. Z kolei w [...] r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłat adiacenckich w związku...
ze wzrostem wartości tych nieruchomości. Postępowanie to zakończone zostało decyzją z [...] r., w której ustalono opłatę adiacencką w wysokości [...] zł., W dniu [...] r. wyżej...

V SA/Wa 2990/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

zostało wydane w następującym stanie faktycznym., Na podstawie tytułu wykonawczego nr ... z ... października 1999 r., obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej...
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.), opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku...

V SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

sprawy prezentuje się następująco., Wobec skarżących prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w związku z nieuiszczeniem przez nich należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
pomiędzy skarżącymi a organem kwota należności głównej wynikająca z decyzji o ustaleniu skarżącym opłaty adiacenckiej - 16.646,60 zł została rozłożona na pięć rat płatnych...

III SA/Łd 338/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

opłaty adiacenckiej prowadzonej w postępowaniu administracyjnym przez Prezydenta Miasta [...] w sprawie znak: [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], po ponownym...
, mimo:, -- zajęcia od 2011 roku przez Miasto [...] nieruchomości, stanowiącej działkę nr ewid. 148/14 należącą do zobowiązanych, od której naliczono opłatę adiacencką, będącą...

I SA/Lu 608/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-22

niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty...
umorzenia opłaty adiacenckiej oraz planistycznej. Podstawę prawną odrzucenia skargi stanowił art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   5