Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 122/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-13

grudnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t...
2016 r. pismo z tej daty zatytułowane 'Odwołanie', w którym J. S. wskazywał organowi, że 'nie było jego intencją kwestionowanie opłaty adiacenckiej, ale data w której ona...

I OSK 1588/12 - Wyrok NSA z 2013-01-08

O. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie części opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 477/11 Wojewódzki...
opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że skarżący wniósł skargę na niezastosowanie się przez Wójta Gminy O. do obowiązków, o których mowa w art. 55 §...

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. J. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr geod. [...], położonej przy ul. T. w B...

II SAB/Łd 38/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P., S. P. i A. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1...
, złożona za pośrednictwem organu, skarga T. P., S. P. i A. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 1 lipca 2014 r...

I SAB/Wa 437/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć...
[...] postępowania w sprawie nr [...] dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z [...] października 2019 r. skarżący cofnęli powyższą skargę., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Po 124/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do zakończenia postępowania...
zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Burmistrz Ś. decyzją z dnia [...] 2016 r., nr [...], ustalił H. K. opłatę adiacencką...

II SAB/Łd 8/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-26

wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 stycznia 2021r. skarżąca została wezwana...
W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia opłaty...

II SAB/Bk 122/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-17

postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...

I SAB/Wa 73/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-14

Sprawa ze skargi E.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania i na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej E.L. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

V SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

sprawy ze skargi W. W. na przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
jest przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej, czy też bezczynność organu administracji. Ponadto wezwano...
1   Następne >   2