Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 727/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2016 r., znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę. Decyzją...
., właścicielce nieruchomości położonej w S. przy ul. Ł. 128, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 578/5, opłatę adiacencką w wysokości 1953,20 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Gd 103/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-15

słów 'w przedmiocie opłaty adiacenckiej' wpisać 'w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego'. . W postanowieniu z dnia 23 czerwca 2009 r. wydanym...
, 'w przedmiocie opłaty adiacenckiej' zamiast 'w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego'., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...

II SA/Gd 103/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-23

niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę...
. Zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej została doręczona skarżącej w dniu 29 grudnia 2008...

I SA/Wa 1766/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-27

się w skardze do przepisów związanych z 'przedawnieniem' opłaty adiacenckiej - ( z uwagi na brak jakiejkolwiek analogii) nie znajduje żadnego uzasadnienia., W skardze...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1. stwierdza nieważność decyzji Samorządowego Kolegium...

I OSK 68/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

(np. na skutek wywłaszczenia) czy o zobowiązanie do uiszczenia daniny publicznej (np. w przypadku określania wysokości opłaty adiacenckiej)., Traktując zatem...

I OSK 1799/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2021 r. sygn. akt II SA/Ol 251/21 w sprawie ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną