Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej podjęta na podstawie § 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
sanitarnej. W § 6 ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem...

II OSK 1658/11 - Wyrok NSA z 2011-11-10

regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148)., WSA w Krakowie przyjął, że okoliczność, iż zaskarżona uchwała została uchylona przez Radę Gminy w całości...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczących opłaty adiacenckiej, jaką ustala się po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych...

II OSK 1902/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

kosztami budowy urządzeń komunalnych w drodze opłat adiacenckich na podstawie art. 44 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości., Sąd...
udziału w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego, a w czasie jej wydawania obowiązywały przepisy dotyczące opłat adiacenckich zamieszczone w ustawie z 21 sierpnia 1997 r...

OPK 28/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Krajowej w sprawie z odwołania Andrzeja B. od decyzji Zarządu Miasta B. z dnia 13 maja 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu w dniu 25...
Andrzejowi B. opłatę adiacencką w kwocie 1.116,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 732/8, położonej w B. przy ul. Ł. 36/3, spowodowanej...

IV SA/Po 315/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-02

handlowego - do spłaty [...] zł.; dług wobec osób fizycznych - [...] zł. (wspólnie z żoną przy rozdzielności majątkowej); opłata adiacencka - do spłaty pozostało [...] zł...
w spłacie opłaty adiacenckiej wobec gminy R.., Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U....

III SA/Kr 1006/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-16

w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich (art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
. Przesłanką zaś ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej jest stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń.' (wyrok NSA z dnia 7...

OPK 29/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Ryszardowi R. opłatę adiacencką w kwocie 158,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 408, położonej w B. przy ul. Ś., spowodowanej wybudowaniem...
, działającego z upoważnienia prezydenta. Od decyzji tej strona wniosła odwołanie nie zgadzając się ze sposobem ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej., Rozpoznając...

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

samoistna uchwała rady gminy, podobnie jak to ma miejsce przy stosowaniu opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości lub uzbrojenia w infrastrukturę techniczną...
dotyczące np. określania stawek podatków i opłat lokalnych, czy stawkę opłat adiacenckich., W tego rodzaju sprawach, wyłączne kompetencje posiada rada gminy...

II OSK 925/11 - Wyrok NSA z 2011-08-11

uiszczenia tzw. opłat adiacenckich istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń. Wójt (burmistrz...
, prezydent miasta) może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń...

III SA/Kr 855/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603), w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich. Poza tą ustawą w polskim systemie...
, w latach 90-tych ubiegłego wieku i w początku lat 2000 mieszkańcy istotnie uiszczali darowizny na rzecz Gminy, które w przypadku pobierania opłat adiacenckich zaliczano...
1   Następne >   2