Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

II SA/Lu 624/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) przepisy o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy...
do ustalenia na rzecz spółki wodnej opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Dla tego celu przewidziana jest w obowiązujących przepisach prawa instytucja opłat adiacenckich...

II SA/Lu 625/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

Prawo wodne są podobne do korzyści, o których mowa w przypadku opłat adiacenckich. Jednakże zdaniem organu zdefiniowanie pojęcia 'odnoszenia korzyści' w uchwale Walnego...
, poz. 651 ze zm.) przepisy o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy)., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą...

II SA/Lu 626/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

są podobne do korzyści, o których mowa w przypadku opłat adiacenckich. Jednakże zdaniem organu zdefiniowanie pojęcia 'odnoszenia korzyści' w uchwale Walnego Zgromadzenia...
o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy)., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej...

II SA/Lu 94/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

za taką podstawę nie można uznać art. 44 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, gdyż dotyczy on opłat adiacenckich, nakładanych w drodze...
nieruchomości, powstałego na skutek wybudowania tych urządzeń (opłaty adiacenckie)., Z treści § 2, 4 oraz 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie...

II SA/Lu 95/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

, gdyż dotyczy on opłat adiacenckich, nakładanych w drodze decyzji przez organ wykonawczy gminy na podstawie uchwały rady gminy już po wykonaniu danego urządzenia., Prokurator...
nieruchomości wynika, że wysokość opłat adiacenckich ustala się w stosunku procentowym, biorąc za podstawę różnicę powstałą między wartością gruntu przed wybudowaniem urządzeń...

II SA/Kr 1265/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

i bez podstawy prawnej w zakresie nałożenia obowiązku ponoszenia opłat w kosztach kanalizacji innej niż opłata adiacencka., W oparciu o powyższe Prokurator wniósł...
o gospodarce nieruchomościami w zakresie ponoszenia opłat adiacenckich, ani art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stanowił upoważnienia do podjęcia zaskarżonej...

II SA/Ke 537/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-29

nieruchomości w budowie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym zakładania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich...
nieruchomości. Tryb obciążania i ustalania opłat adiacenckich regulowały przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j....

II SA/Kr 1264/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

i bez podstawy prawnej w zakresie nałożenia obowiązku ponoszenia opłat w kosztach kanalizacji innej niż opłata adiacencka., W oparciu o powyższe Prokurator wniósł...
o gospodarce nieruchomościami w zakresie ponoszenia opłat adiacenckich, ani art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stanowił upoważnienia do podjęcia zaskarżonej...

II SA/Ke 538/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-29

wartość nieruchomości. Tryb obciążania i ustalania opłat adiacenckich regulowały przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...
, spowodowanego budową tych urządzeń (opłaty adiacenckie). Zasady ustalania tych opłat określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17