Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bd 1246/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-22

cywilny, znajdującym odpowiednie zastosowanie do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego jej podziałem, przerywa wydanie przez organ...
ostatecznej decyzji ustalającej opłatę adiacencką.'. Zdaniem sądu w sytuacji zaskarżenia ww. decyzji do sądu administracyjnego w związku z art. 124 § 1 i 2 Kodeksu...

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

na określonym, niższym niż maksymalny poziomie opłaty planistycznej, z faktyczną rezygnacją przez gminę z opłat adiacenckich, oraz z ustaleniem powierzchni i przebiegu dróg...