Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Rz 974/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-19

opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości przy scaleniu i podziale nieruchomości -skargę oddala- Wojewoda działając na podstawie art. 85, art. 86 i art...
. nr [...] stwierdził nieważność uchwały Rady miejskiej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...

I OSK 4247/18 - Wyrok NSA z 2019-04-09

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Gl 404/18...
procentowej opłaty adiacenckiej., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Uchwałą z dnia [...] r. [...] Rada Miejska w [...] dalej...

II SA/Gl 404/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-10

nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę. Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r...
. Nr XXXVII/769/2018 Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchyliła swą uchwałę z dnia 28 maja 2008 r. Nr XXVII/426/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Po 693/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-03

Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] lipca 2004r. Nr [...] w przedmiocie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; o d d...
28 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej podziałem geodezyjnym...

I SA/Wa 304/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-25

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżonym rozstrzygnięciem...
2002 r. w sprawie ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustalając na terenie miasta P. stawkę...

II SA/Po 699/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-08

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału umarza się, w przypadku dokonania darowizny w okresie 6 miesięcy od dnia...

II SA/Po 699/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r., którym stwierdzono nieważność zarządzenia Wójta Gminy M. z dnia [...] 2010 r. w sprawie opłaty adiacenckiej, uiściła wpis od skargi...

II SA/Lu 556/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

o gospodarce nieruchomościami właściciele uczestniczą w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Tylko więc w takim zakresie...
nieruchomościami zezwalają na zaliczenie poniesionych wpłat na poczet opłat adiacenckich., W odpowiedzi na skargę Wojewoda kwestionując zasadność zarzutów formułowanych...

IV SA/Po 93/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-18

., dalej jako ustawa o gospodarce nieruchomościami), przy czym obowiązek uiszczenia tzw. opłat adiacenckich istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości...
korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu...

I SA/Wa 150/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-08

oraz gazociągowych ustaliła dobrowolną opłatę w wysokości 500 złotych., Zawiadomieniem z dnia ... listopada 2003 roku Wojewoda ..., powołując się na przepis art.86 i art.91 ust.2...
samorządu terytorialnego w kompetencje do stanowienia o wysokości cen i opłat oraz sposobie ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Opłaty...
1   Następne >   2