Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.) Sędziowie NSA Anna Łukaszewska-Macioch Asesor WSA Agnieszka Miernik Protokolant Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Rady Miejskiej w P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym nr [...] z dnia [...] grudnia 2007 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w P. z dnia [...] listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w P. z dnia [...] grudnia 2002 roku.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Mazowiecki wskazał, że w dniu [...] listopada 2007 r. Rada Miejska w P. podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w P. z dnia [...] grudnia 2002 r. Uchwała została doręczona Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu [...] grudnia 2007 r. Organ podniósł, że w § 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska zmieniła brzmienie § 1 uchwały Nr [...] z dnia [...] grudnia 2002 r. w sprawie ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustalając na terenie miasta P. stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości [...] % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość miała po ich wybudowaniu.

Uchwała Nr [...] z dnia [...] grudnia 2002 r. wprowadziła stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości [...] %. W § 3 ust. 1 uchwały z [...] listopada 2007 r. postanowiono, że wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. Według treści ust. 2 uchwałę stosuje się do postępowań wszczętych, a niezakończonych prawomocną decyzją przed jej podjęciem.

W ocenie organu nadzoru zapis § 3 narusza ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.). Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze prawa miejscowego, do którego zastosowanie ma art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Adresatami uchwały i zawartych w niej norm będzie bliżej nieokreślona grupa mieszkańców, a zatem są to przepisy powszechnie obowiązujące. Zgodnie z treścią art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przedmiotowej uchwale nadano wsteczną moc obowiązywania, co zdaniem organu nadzorczego narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. Organ podniósł, że art. 5 ustawy nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązywania, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, jednakże uznał, że przepis ten nie może mieć zastosowania z uwagi na jego kolizję z art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wojewoda Mazowiecki wskazał, że zgodnie z art. 145 tego przepisu wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust 2. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. A zatem w sytuacji, gdy warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej stworzono po dniu 1 stycznia 2005 r. należy stosować procentową stawkę opłaty adiacenckiej obowiązującą w dniu stworzenia tych warunków tj. stawkę wynikającą z uchwały Nr [...] z dnia [...] grudnia 2002 r. w wysokości [...]%. Z tych względów organ nadzoru uznał, że brzmienie § 3 uchwały jest sprzeczne z powołanymi wyżej przepisami.

Strona 1/5