Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1427/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

dla M.S. i M.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek o numerach ewidencyjnych [...] położonych we wsi S.B. w wysokości 26.448 zł...
. Następnie decyzją z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] organ ustalił dla M.S. i M.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek...

I SA/Wa 999/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

[...] decyzją z dnia [...] marca 2006 r., nr [...] ustalił dla M. Ś. i M. Ś. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek...
z obrębu [...], gmina [...]. W uzasadnieniu organ powołał się na to, iż należność z tytułu odszkodowania za w/w działkę została zaliczona na pokrycie opłaty adiacenckiej...

SA/Wr 1313/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-07-23

Tylko wybudowanie nowej ulicy wywołuje obowiązek udziału właścicieli nieruchomości przy niej położonych w kosztach budowy, w postaci tzw. opłat adiacenckich...
, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Ż. z dnia 21 sierpnia 1989 r. nr 85/89 w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej w wysokości 98.304 zł...

SA/Sz 867/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-19

zaś z istniejącą już w sprawie opinią biegłego, powołanego dla ustalenia wartości gruntu dla potrzeb opłaty adiacenckiej, a w konsekwencji - przyjęcie zaniżonej wartości...
gruntu. [...] wniósł o ustalenie odszkodowania w oparciu o wycenę nieruchomości [...] , sporządzoną dla potrzeb wyliczenia opłaty adiacenckiej., Wojewoda decyzją z dnia...

I SA/Wa 1770/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

odszkodowania przyjęto zwolnienie z przyszłych opłat adiacenckich dotyczących działki nr [...] o pow. [...] m2;, b) ostateczną decyzję z [...] czerwca 1994 r...
zwolniono dotychczasowych właścicieli M. S. i J. D. z obowiązku wnoszenia opłat adiacenckich dotyczących działki nr [...] o pow. [...] m2., Po rozpatrzeniu powyższego...

I OSK 2663/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

nr [...] o pow. 10.787 m2 przeszła na rzecz Gminy D. pod drogę publiczną, na mocy porozumienia z 24 stycznia 2001 r. w zamian za zwolnienie z opłat adiacenckich., Wnioskiem...
r. J. R. zawarła porozumienie z Wójtem Gminy D., że działka nr [...] zostanie przeznaczona pod drogę w zamian za zwolnienie z opłat adiacenckich, nadto 31 stycznia 2001...

II SA/Gd 271/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-28

opłaty adiacenckiej., Na skutek przeprowadzonego postępowania Starosta Wejherowski postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie...
nieodpłatnego przekazania działek nr [...] i [...] na rzecz Gminy Luzino, w zamian za co Zarząd Gminy Luzino odstąpił od naliczania opłaty adiacenckiej. Tym samym brak jest podstaw...

II SA/Gd 131/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-29

, w zamian za to zarząd Gminy, w imieniu którego podpisuje niniejszy protokół w/w pracownik Gminy, rezygnuje z ustalenia opłaty adiacenckiej Panu/i K. D.'. Niniejszy...
i odstąpiła od naliczania opłaty adiacenckiej. Starosta uznał wyjaśnienia Wójta Gminy za wiarygodne. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ przyjął, że kwestia...

II SA/Po 233/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-04

oświadczył, że z dnia podpisania porozumienia nie zachowały się w archiwum gminy żadne dokumenty w zakresie naliczenia opłat planistycznych i adiacenckich. Pełnomocnik gminy...
oświadczył, że nie były naliczane w stosunku do właściciela nieruchomości żadne opłaty planistyczne i adiacenckie, zaś w ocenie władz [...] porozumienie z dnia...

I SAB/Wa 332/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

za w/w działkę [....] oraz rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od opłaty adiacenckiej, które powstały w wyniku naruszenia przez organ m. in. art. 9 kpa...
oraz art. 7 i art. 8 kpa, w związku z proponowanym przez organ sposobem rozliczenia opłaty adiacenckiej z należnego mu odszkodowania za działkę [...], a następnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16