Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 76/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-02

Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w prowadzeniu postępowania, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce...
lipca 2013 r. skarżący wniósł do SKO za pośrednictwem organu I instancji odwołanie od decyzji Burmistrza S. z dnia 9 lipca 2013 r. o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Pismem...

II SAB/Łd 37/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć...
za pośrednictwem organu, skarga T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 1 lipca 2014 r. wpłynęło pismo skarżących...

II SAB/Po 13/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-16

niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. /-/ J. Szaniecka...
rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy R. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Sądu z dnia 13 marca 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków...

V SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

sprawy prezentuje się następująco., Wobec skarżących prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w związku z nieuiszczeniem przez nich należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
pomiędzy skarżącymi a organem kwota należności głównej wynikająca z decyzji o ustaleniu skarżącym opłaty adiacenckiej - 16.646,60 zł została rozłożona na pięć rat płatnych...

II SAB/Po 77/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-02

Odwoławczego w P w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w prowadzeniu postępowania, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce...
kosztów postępowania, VI. w pozostałym zakresie skargę oddala. Decyzją z dnia lipca 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sustalił dla M opłatę adiacencką w wys. 3716,00 zł...

II SAB/Sz 102/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

(poza dotyczącą nas bezpośrednio decyzją z dnia [...]) w ostatnich trzech latach, wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia mieszkańcom gminy opłaty adiacenckiej...
ustalenia opłaty adiacenckiej pomimo wcześniej wszczętego postępowania co do jej ustalenia i, jeśli takie odstąpienia miały miejsce, co było ich przyczyną?, W odpowiedzi...

II SAB/Łd 72/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-25

do użytku 11 listopada 2015 r. nowo wybudowanej drogi - ulicy C w Ł., naliczono opłatę adiacencką., W uzasadnieniu wyjaśnił, że w związku z toczącym się postępowaniem...
, na które nałożono opłatę adiacencką w związku z oddaniem do użytku nowej drogi - ulicy C w Ł.. Podkreślił, że od 17 grudnia 2019 r. próbował uzyskać taką informację...

II SAB/Po 78/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Samorządowego Kolegium Odwoławczego do rozpoznania...
w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału...

I SAB/Wa 766/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

w [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [...], ustalającej opłatę adiacencką w wysokości [...] z tytułu wzrostu...
opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30...

II SAB/Łd 43/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-28

. w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić...
w Ł. w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniami Zastępcy...
1   Następne >   +2   +5   7