Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 849/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-16

infrastruktury technicznej, jeżeli wskutek budowy zrosła wartość nieruchomości, jest opłata adiacencka. Zdaniem skarżącego uchwała we wskazanej części wykracza poza prawotwórcze...
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia...

III SA/Kr 91/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

, w tym zakładania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela...
opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury...

II SA/Ke 379/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-16

opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości kosztami z tytułu wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej, jeżeli wskutek...
i zbiorowe odprowadzenie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i za przyłączenie...

II GSK 1148/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Sąd podkreślił, że to jedyna prawna możliwość obciążenia...
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w S. oraz w sprawie dopłaty do opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków...

III SA/Kr 842/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-20

: Dz. U. z 2000 roku, nr 46, poz. 543 ze zm.), w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143 -148)., Podsumowując Sąd uznał, iż zarzuty zawarte w skardze...
Protokolant Monika Pilch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2008 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat...

I SA/Bd 970/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-31

nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej jest instytucja opłat adiacenckich uregulowana w przepisach art. 143-148b ustawy z dnia, 21 sierpnia...
odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy K. 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty...

III SA/Lu 422/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

wprowadzający dodatkowe obciążenia finansowe mieszkańców, polegające na nałożeniu opłaty w wysokości zadeklarowanego udziału finansowego w ogólnej wartości kosztorysowej inwestycji...
ich budowy. Wskazano, że jedyną możliwością finansowania budowy infrastruktury technicznej przez właścicieli nieruchomości jest wnoszenie na rzecz gminy opłat...