Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury...
Nr XVII/191/08 w sprawie ustalenia dla gruntów miasta Świdnicy stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń...

II SA/Gl 1237/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 2. W dniu [...] r. Rada Gminy K. podjęła uchwałę...
nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy K.. Uchwała, jak wynika z jej części nagłówkowej, została podjęta na podstawie art. 18...

II SA/Wr 1585/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-27

2001 r. Nr XXXVI/243/2001 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Uchwałą...
nr XVII/186/99 Rady Gminy D. z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy wprowadza się następujące...

II SA/Lu 662/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-07

ust. 2 i art. 146 ust. 2 u.g.n., gdyż na podstawie tych przepisów ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich. Tymczasem...
uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej prowadzi do wyzbycia się źródła dochodu gminy z tytułu pobierania tej opłaty, co skutkuje...

II SA/Bk 308/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-10

wodociagów i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała...
oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, wnosząc o jej uchylenie., W uzasadnieniu skargi podał, że Rada Gminy J. zaskarżoną uchwałą ustaliła m.in., że budowa...

II SA/Lu 51/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Wojewoda L. w skardze do Wojewódzkiego Sądu...
i Gminy uchwałą nr [...] z [...] r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu różnicy wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury...

II SA/Gl 654/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-28

. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...
, o gospodarce nieruchomościami., W uzasadnieniu organ nadzoru wywiódł, że rada gminy ma obowiązek ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Natomiast dopiero...

II SA/Kr 886/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

z dnia 8 marca 2001 r. nr XL/397/2001 w przedmiocie ustalenia procentowej wysokości opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w punkcie 4 Wojewoda...
procentowej wysokości opłat adiacenckich, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości., W uzasadnieniu skargi podnosił, że Rada Miejska w Olkuszu w dniu 8 marca 2001 r...

II SA/Gd 4158/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-17

uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie opłat adiacenckich, jeżeli urządzenia te zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu...
opłat adiacenckich nie mają zastosowania do kwestionowanej uchwały albowiem z treści art. 4 ustawy wynika, że opłata adiacencka, to opłata ustalona w związku ze wzrostem...

II SA/Bk 308/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-30

i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: sprostować w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   4