Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 272/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-21

, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych...
materialnego, tj. do wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.', Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 sierpnia 2015 r., sygn. I OSK 2815/13, stwierdził podobnie...

VIII SA/Wa 761/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-14

niejawnym sprawy ze skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Ponieważ skarga zawierała brak formalny, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z [...] sierpnia 2021 r. skarżąca została wezwana...

VI SA/Wa 2759/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-09

ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte z urzędu. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. nie reguluje daty wszczęcia postępowania z urzędu. Za datę tę należy przyjąć pierwsza...
administracyjnego', Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998/1/8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia spornej opłaty adiacenckiej zostało skierowane...

VI SA/Wa 868/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-02

. sygn. I OSK 60/06 wskazał, iż: 'Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte z urzędu. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. nie reguluje daty wszczęcia...
ustalenia spornej opłaty adiacenckiej zostało skierowane do skarżącego w dniu 26 października 2004 r., a doręczone stronie w dniu 4 listopada 2004 r. Sprawa nie została zatem...

VI SA/Wa 400/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-09

się do Z. o doprowadzenia energii elektrycznej, w związku z czym pozostali zostali przymusowo zelektryfikowani co może dla nich wiązać się z naliczeniem opłaty adiacenckiej., Samorządowe...

II SAB/Go 7/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-26

na nią opłatę adiacencką., Z uwagi na powyższe E.S. wystąpiła do Wójta Gminy (pismo z dnia [...] listopada 2008 roku) oraz Przewodniczącego Rady Gminy (pismo z dnia...

II SA/Rz 186/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-05-11

początkowy i końcowy biegu terminu przedawnienia, w tym wypadku ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału., Skoro z akt...
pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.) obejmując...

VI SA/Wa 1872/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

obowiązkowej opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu decyzji SKO z dnia [...] sierpnia 2007 r. przytoczono tezy dwóch wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego...