Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia zwrócić skarżącej Gminie nienależnie pobrany wpis od skargi w kwocie 300 zł. /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie

Gmina M. wnoszą skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2010 r., którym stwierdzono nieważność zarządzenia Wójta Gminy M. z dnia [...] 2010 r. w sprawie opłaty adiacenckiej, uiściła wpis od skargi w kwocie 300 zł.

Zgodnie zaś z przepisem art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) postępowanie sądowe w sprawach ze skarg na akty nadzoru wolne jest od opłat sądowych.

Zważywszy, że przepis art. 225 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nakazuje Sądowi zwrócić stronie z urzędu na jej koszt różnicę między kosztami należnymi a kosztami pobranymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.

.

/-/ A. Łaskarzewska

Strona 1/1