Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 1194/17 - Wyrok NSA z 2020-01-16

, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Jednocześnie skarżący wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 (powinno być art. 125 §1 - przyp...
i budynków wpływającymi na wymiar podatku od nieruchomości., Odnosząc się na końcu do zagadnienia zawieszenia postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

I SA/Go 346/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-07

zmieniającej zaskarżoną uchwałę w części zakwestionowanych w skardze zapisów. Stąd też wniosek o rozważenie możliwości zawieszenia postępowania sądowego celem umożliwienia...
. Z tej racji, wniosek o rozważenie możliwości zawieszenia postępowania sądowego oraz o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego jest zdaniem Rady zasadny., Wojewódzki Sąd...

I SA/Ol 180/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-03

wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia jej wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o podziale działki nr 57/1, gdyż wynik tego postępowania...
, nie miały podstaw do dokonywania ustaleń czy i jak faktycznie wykorzystywanie są sporne drogi., Sąd odmówił zawieszenia postępowania wobec braku przesłanek wynikających...

II FSK 2272/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

;, - art. 125 § 1 pkt. 1 p.p.s.a., poprzez jego niezastosowanie, i nie zawieszenie postępowania pomimo istnienia niezgodności treści zapisów ewidencji gruntów z rzeczywistym...
i to w zakresie 56 ha., Uważa, że w sprawie zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania sądowo-administracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., z uwagi...

I SA/Kr 308/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

, podważające prawidłowość danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Konieczne zatem było co najmniej zawieszenie postępowania do czasu wyjaśnienia kwestii uzgodnienia treści...
ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, brak było również podstaw do zawieszenia postępowania do czasu dokonania zmian w ewidencji gruntów przez stronę skarżącą...

I SA/Ol 181/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-03

się pod obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i dlatego powinna ona być zwolniona od podatku. Jednocześnie skarżąca wniosła zawieszenie postępowania do czasu...
ustaleń czy i jak faktycznie wykorzystywanie są sporne drogi., Sąd odmówił zawieszenia postępowania wobec braku przesłanek wynikających z art.125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I SA/Wr 2108/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

od opodatkowanych gruntów winien być Prezydent Miasta W. Nadto, wskazała na przesłankę zawieszenia postępowania w sprawie na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...
do zawieszenia postępowania podatkowego, gdyż trwały zarząd wygasa z chwilą, w której decyzja o jego wygaśnięciu stała się ostateczna., Poza sporem pozostaje okoliczność przywrócenia...

I SA/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-21

powziął wiadomość o tym, że W. L. zmarł., W związku z tym, postanowieniem z dnia 8 maja 1996 roku postępowanie w sprawie zostało zawieszone na podstawie art.97 § 1 pkt 1...
, iż nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu., Wskazanie spadkobierców pozwoliło na podjęcie zawieszonego postępowania...

I SA/Rz 552/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-19

czego uprawnieni są do potrącenia swojej wierzytelności., Z uwagi na powyższe Skarżący domagali się uchylenia decyzji organu I instancji i zawieszenia postępowania w trybie...
zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. Dane...

I SAB/Bk 1/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-22

niezbędnych do ich wydania., W uzasadnieniu skargi jej autor wskazał, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym łącznego zobowiązania podatkowego organ pierwszej instancji...
, przy jednoczesnym wskazywaniu podatnikowi konieczności zainicjowania postępowania w celu sprostowania zawartych tam danych, mimo, iż jako osoba fizyczna nie ma on takiego...
1   Następne >   3