Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

SA/Gd 1105/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-03-10

przez Bank żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, wymierzył Bankowi (...) w R. podatek od wzrostu wynagrodzeń za 1991 r...
, a także w świetle przyjętej praktyki bankowej. Wspomniana uchwała Zarządu Banku postanawia, że w stosunku do kredytobiorców zalegających ze spłatą należności należy podjąć postępowanie...

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

się na koncie bankowym oraz kwoty 31.067 zł., stanowiącej równowartość przekazanych 9 grudnia 1981 r. składek związkowych za listopad 1981 r., Uczestnik postępowania - Bank...
wojennego. Skarżący przedstawia obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące tryb postępowania z majątkiem związków zawodowych, stwierdzając, iż oddziały...

SA/Bk 291/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

/. Postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1992 r. upadłego Banku Spółdzielczego w W. zostało wszczęte przez urząd...
skarbowy w związku z przeprowadzoną w banku kontrolą skarbową, zakończoną wynikiem z 31 maja 1993 r. W toku postępowania urząd uzupełnił zebrany przez inspektora...