Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 2233/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

oraz zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wniosku [...] Sp...
, że dojdzie do konkretyzacji uprawnień przewoźnika kolejowego realizującego przewozy intermodalne., Natomiast uzasadniając wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania...

II SA/Kr 458/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

26 marca 2012 r. podjął zawieszone postępowanie sądowe. W sentencji postanowienia mylnie wpisano jako stronę skarżącą K.S. zamiast prawidłowego nazwiska K.S. ., W myśl...
przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a....

II GSK 1721/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

w uzasadnieniu wniosku o zawieszenie postępowania sądowego do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Transportu...
natomiast do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego wywołanego przedmiotową skargą, organ wskazał, iż jest on bezprzedmiotowy, gdyż postępowanie powyższe...

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

(pomimo ustawowego obowiązku zawieszenia postępowania w sytuacji śmierci strony), a w konsekwencji przyjęcie, iż wydana w takim stanie decyzja nie jest bezwzględnie nieważna...
r. nie wywołuje skutków prawnych. Sąd nie zdecydował się na zawieszenie niniejszego postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., albowiem wadliwość decyzji...

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

sytuacji postępowanie przed Sądem powszechnym. W razie zaistnienia takiej sytuacji, organ administracji publicznej winien zawiesić postępowanie do czasu zakończenia...
seidem ) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] czerwca 2008 r.) Starosta Cz.-T. (dalej Starosta...

IV SA/Po 497/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

, organ administracji publicznej winien zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania przed Sądem powszechnym. W takiej sytuacji zachodziłaby przesłanka...
Wojewody W. z dnia [...] kwietnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość wchodzącą w skład linii kolejowej oddala...

II SA/Go 39/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

na wierzycielu;, jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało, podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;, na żądanie...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. określa, że zaskarżone...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, dalej: 'Kpa'), w związku z art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie...
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935, dalej' ustawa o zianie Kpa') oraz art. 13 ust. 6 i 6a, w związku...

I SA/Ol 716/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-07

. W toku postępowania ustalono, iż w złożonych za wymienione lata deklaracjach strona wykazywała zwolnienie od podatku gruntów, na których zawieszono wykonywanie...
kolejowych., Postanowieniem z dnia '[...]' organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia stronie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2002 - 2006...

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]', Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
', 2008, Nr 1)., Zwróciła ponadto uwagę na różnicę między uchwałą czy decyzją o zawieszeniu wykonywania przewozów, a likwidacją linii kolejowej. O ile w pierwszym przypadku...
1   Następne >   2