Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

IV SA/Po 596/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

III SA/Gd 313/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji egzaminatorów oddala skargę. Postanowieniem z dnia 8 maja 2009 r. nr [...] Marszałek Województwa powołując...
. 1071 ze zm., dalej w skrócie k.p.a.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia P. S. z ewidencji egzaminatorów na podstawie art. 113 ust. 1...

II SA/Wr 534/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

podając adresy pełnoletnich spadkobierców zmarłego uczestnika -A. P. i J. P., wniósł o zawieszenie postępowania i odroczenie rozprawy celem dostarczenia prawomocnego...
okoliczność obligowała więc Sąd do zawieszenia postępowania. O powyższym Sąd orzekł w pkt I sentencji postanowienia na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 i art. 131 p.p.s.a. Z kolei...

IV SA/Po 353/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-22

do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ppsa), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

I SA/Łd 1545/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-09

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego regulują przepisy art. 56 oraz art. 123 do art. 126 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
przepisu prowadzi do wniosku, iż zawieszenie postępowania w tym przypadku jest fakultatywne, a o zawieszeniu postępowania decydują względy celowościowe, przy czym ocena...

I OZ 633/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

oznacza, że w sprawie nastąpiła przesłanka umożliwiająca sądowi administracyjnemu zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania przed sądem powszechnym...
prejudycjalnej, czyli sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, będzie miało wpływ na wynik innego postępowania. Zawieszenie postępowania określone...

IV SA/Po 596/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153...
, poz. 1270 ze zm. - dalej ppsa). Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...

I OSK 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

października 2008 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....
Administracyjnym zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a co za tym idzie należało uznać, że została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania...

I OSK 608/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

jako niezasługującej na uwzględnienie., Na rozprawie w dniu 15 października 2008 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem...
, że została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania przed NSA., Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 125 §...

III SA/Lu 702/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

składek i wydania zaświadczenia o innej treści. W tych okolicznościach organ drugiej instancji uznał za zasadne zawieszenie z urzędu postępowania odwoławczego...
prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Postępowanie zostanie podjęte, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. W związku z tym, w przypadku zakończenia sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   18