Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Sz 2/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-11

[...] października 2018 r. L. M. skierował do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosek o zawieszenie postępowania w związku z postanowieniem z dnia...
[...] października 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie nr [...], z uwagi, iż przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie jeszcze nie ustała. Decyzja Prezesa...

II OSK 748/11 - Wyrok NSA z 2011-10-04

2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 16 grudnia 2010 r., w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Wa...
postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy z [...] grudnia 2008 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z miejsca stałego zameldowania., Skarżący...

II SA/Rz 482/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-11

. Zarazem art. 98 § 2 kpa stanowi: jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia...
doręczenia postanowienia). Trzyletni okres upłynął dnia 4 października 2004r. (arg. ex art. 57 § 3 kpa). Pomiędzy zawieszeniem postępowania, a upływem trzyletniego terminu...

II SA/Lu 870/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-23

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie...
tylko na zeznaniach pozostałych świadków. Dlatego zawieszenie postępowania jest uzasadnione., Od postanowienia tego D. N. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

IV SA/Wr 485/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

SA/Wr 580/2001 w przedmiotowej sprawie. W wyniku ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, Kierownik Urzędu postanowieniem z dnia [...] r. podjął...
kpa 'gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie lub na żądanie strony'., W związku...

OSK 1368/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), ponieważ w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został...
zawarto również wniosek o uchylenie postanowienia z dnia 7 marca 2000 r. o zawieszeniu postępowania sądowego, względnie uznanie go za nieważne., Zaskarżonemu postanowieniu...

III RN 224/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-27

z dnia 14 czerwca 2000 r., (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o potwierdzenie okoliczności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o kombatantach...
Administracyjnego nie było podstaw z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa do zawieszenia postępowania o potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy...

II SA/Wr 1296/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

Konstytucji RP., W związku z tym, iż ustały przyczyny zawieszenia postępowania Kierownik Urzędu podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne., Pismem z dnia 27...
postępowania p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Kierownik Urzędu zawiesił postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem skarżącego...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

wstępnego, należącego ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego. W takiej sytuacji nie zachodziła zatem przesłanka zawieszenia postępowania z art...
Represjonowanych w W. z dnia 13 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania:, I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu...

II SA/Wr 769/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

. Nr [...] utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia 6 stycznia 2003 r. Nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich., Postępowanie...
. Ustały zatem przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania., Kontynuując postępowanie, decyzją z dnia 20 stycznia 2004 r. Nr [...] Kierownik Urzędu natomiast uchylił...
1   Następne >   +2   +5   +10   19