Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II SA/Po 289/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-08

o jej oddalenie, ale zarazem zażądał zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia procedowania przez Wojewodę co do zgodności uchwały z prawem., W trakcie...
rozprawy Sąd postanowił oddalić wniosek o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje na uwzględnienie jedynie w części...

II SA/Ol 338/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-04

) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres., Natomiast zgodnie z ust. 2 wspomnianego przepisu...
uwzględnienie żądania dotyczącego zawieszenia terminu zbierania podpisów. Ponadto w ocenie Komisarza Wyborczego, Inicjator Referendum, mimo zaistniałej sytuacji...

II SA/Bk 1060/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-03

referendum oprócz formy pytania powinien być identycznie określony na każdym etapie postępowania referendalnego. Wobec powyższego Komisja uznała, że przedmiot referendum...
tej wspólnoty,, II. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy:, - naruszenie art. 50 § 1 i 2 w zw. z art. 10 k.p.a. poprzez wyznaczenie...

II SAB/Bk 59/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

w województwie p. regionalnego portu lotniczego., W trakcie postępowania strona skarżąca sprecyzowała swoje stanowisko oraz zwróciła uwagę na braki dokumentacji (pismo procesowe...
postępowanie w przedmiocie zobowiązania Sejmiku Województwa P. do podjęcia uchwały w przedmiocie referendum dotyczącego budowy portu lotniczego oraz stwierdził...

III SA/Kr 899/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-26

nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. zasądza od Rady Gminy na rzecz strony skarżącej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
. 3 ustawy o referendum lokalnym. Zdaniem organu, obydwa te żądania pozostają w sprzeczności z treścią art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Wr 209/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-19

. o referendum lokalnym;, • zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego według obowiązujących przepisów...
sądów administracyjnych, Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm., w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...