Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1098/19 - Wyrok NSA z 2022-11-25

w sprawie zawieszenia postępowania oraz na postanowienie sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania, a nie tak jak dotychczas, na wszystkie rodzaje postanowień...
podejmowanych „w sprawie (w sprawach) zawieszenia postępowania”., 2. Jeżeli zmiana treści art. 101 § 3 k.p.a. miałaby nie mieć żadnych konsekwencji dla określenia zakresu...

VI SA/Wa 1194/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

przedsiębiorcy w pokryciu Dopłaty 2008., Pismem z 3 lipca 2017 r. spółka złożyła wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania, ze względu na brak ostatecznego i kompletnego...
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), zwanej dalej 'Pt', po rozpatrzeniu wniosku C. S.A. z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania administracyjnego...

II GSK 1339/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

zawieszenia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości postanawia: oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 17 lutego 2014 r., o sygn. akt VI SA/Wa 2385/13 Wojewódzki...
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podniósł...

II GSK 507/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie usług telekomunikacyjnych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Sąd oparł się na następującym stanie faktycznym sprawy...

II GSK 97/05 - Wyrok NSA z 2005-07-06

2003 r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie usług telekomunikacyjnych 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od N...
Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 12 grudnia 2003 r. nr [...] oraz nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., W motywach wyroku Sąd podał, że N...

II GSK 98/05 - Wyrok NSA z 2005-07-06

2003 r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie usług telekomunikacyjnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...] oraz nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., W motywach wyroku Sąd podał...

II GSK 1181/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P. S.A. w W. na rzecz Prezesa Urzędu...
. Wreszcie pismem z dnia [...] grudnia 2008 r. P. złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji MTR 2007 do czasu rozstrzygnięcia...

II GSK 60/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 maja 2006 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego usług telekomunikacyjnych p o s t a n...
p.p.s.a. w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech...

VI SA/Wa 201/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-17

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie rezerwacji częstotliwości...
2007 r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w sprawie rezerwacji po przeprowadzeniu przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda...

II GSK 326/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych oddala skargę kasacyjną...
miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie złożonego wniosku. Złożyła również wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie odroczenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22