Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

przez Sąd faktu nierozpoznania przez organ odwoławczy wniosku strony o zawieszenie postępowania do czasu prowadzonego przez Prokuraturę w G. postępowania w tożsamej...
postępowania administracyjnego w zakresie zakończenia czynności kontroli podatkowej gospodarowania przez Spółkę środkami ZFRON oraz nieuwzględnienia podstawy do zawieszenia...

V SA 1991/01 - Postanowienie NSA z 2001-12-14

w zw. z art. 59 ustawy o NSA umożliwia zawieszenie w takim przypadku postępowania w sprawie. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę z dnia 3 grudnia 2001 r., OPS 3/01...
, w której wyjaśnił przedstawione mu wątpliwości. Skoro zatem ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, NSA podjął postępowanie i - uwzględniając treść...

III ZP 44/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

na drodze postępowania cywilnego?, podjął następującą uchwałę: W motywach przedstawionego wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że sądy odmawiają ochrony...
publicznej, bowiem pominięcie fundacji w tych przepisach świadczy jedynie o tym, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Fundację nie stosuje się przepisów Kpa...

I SA/Kr 367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm. dalej jako u.p.z.p). Jako najkorzystniejszą w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca...
maja 2014 r. (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej) nr [...] w toku prowadzonej kontroli stwierdzono, że w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia...

III SA 1022/95 - Wyrok NSA z 1996-12-13

i wydania, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnego z przepisami Kpa, w tym art. 7 Kpa, decyzji mającej charakter uznaniowy, tj. takiej, której sądowa kontrola...
legalności sprowadza się do oceny zgodności z prawem samego postępowania, z wyłączeniem jednak merytorycznego rozstrzygnięcia, które zastrzeżone jest do 'uznania...