Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

I SA/Sz 745/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-20

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej...
ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U., z 2012 r. poz. 270, dalej w skrócie 'p.p.s.a.'). Prawo pomocy...

VI SA/Wa 1621/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym...
posiadanych przez organy kompetencji, podjęcie działań, aby doprowadzić do wyeliminowania takiego postępowania., Strona w odwołaniu wniosła o zawieszenie postępowania...

VI SA/Wa 1880/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

dla eksploatacji pojazdów., W dwóch pismach z 3 kwietnia 2017 r. Spółka wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a. z uwagi na brak zdolności...
września 2016 r. na należącej do Spółki stacji paliw w miejscowości B., nie zaś na stacji paliw w M., Odnosząc się do wniosku Spółki o zawieszenie postępowania z uwagi...

I SA/Wa 637/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

. nr [...] zawiesił postępowanie w tej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
[...] kwietnia 2017 r. nr [...] zawiesił z urzędu postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania., Wobec powyższych ustaleń skarga o wymierzenie...

II GSK 5060/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

działania dotyczące procesu zawieszenia akredytacji i skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Komitet Techniczny ds. Akredytacji., Następnie WSA wskazał, że w toku postępowania...
[...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia akredytacji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...

I OSK 1172/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Celnej w Przemyślu kwotę 900zł (słownie: dziewięćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 24...
, iż zapomniał dokonać regulacji ciśnienia w poduszkach układu zawieszenia pojazdu., Sąd uznał w szczególności, że - powołując się na konstrukcję prawną posługiwania...

I SA/Ka 1232/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

poz. 250/. W końcowej części dokumentu wykreślono pouczenie o możliwości jakiegokolwiek odwołania, czy też skierowania na drogę postępowania podatkowego przed urzędem...
ma jedno dziecko, nie posiada żadnych oszczędności i spłaca pożyczki., Decyzją z dnia 19 marca 1996 r. Urząd Skarbowy w C. umorzył postępowanie w sprawie rozłożenia...

VI SA/Wa 1890/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

na rzecz skarżącego A. P. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn. akt:, VI SA/Wa 1890/17, Uzasadnienie, Zaskarżonym...
notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej...

VI SA/Wa 846/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

, strona postępowania stwierdziła, że 'nie kwestionuje ustaleń organu I instancji w zakresie braków informacyjnych dotyczących instrukcji użytkowania znakowania półmasek...
niniejszego postępowania Maska antysmogowa nie posiadała oznakowania CE i numeru jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności, strona postępowania...