Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Go 768/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

. Jednocześnie w piśmie organ zawarł pouczenie o prawie złożenia wniosku o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu wyjaśnienia sprawy zatrudnienia przez instytucje...
. Do czasu otrzymania odpowiedzi w tej sprawie wniósł o zawieszenie toczącego się postępowania administracyjnego., Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011r...

IV SAB/Wr 51/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-19

otrzymał od Wojewody D. pismo, którym został poinformowany, że ze względu na upływ 3 lat od daty zawieszenia postępowania i brak wniosku o jego podjęcie, odwołanie zgodnie...
niezłożenia wniosku o podjęcie postępowania przed upływem trzech lat od jego zawieszenia. Zdaniem skarżącego strona nie powinna ponosić konsekwencji braku pouczenia...

IV SA/Wr 633/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...]roku Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą W dniu [...]r. Kierownik...
, a jeżeli kroki takie zostały podjęte, bądź ewentualnie zostaną podjęte, to należałoby rozważyć potrzebę zawieszenia postępowania na zasadzie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Zdaniem organu...

I OSK 2049/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 284 ze zm.) nie uzasadnia zawieszenia tego postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1750/13...

II SA/Wa 1750/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

Społecznej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania wszczętego w dniu [...] września 2012 r. na wniosek P. R. o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach...

II SA/Wa 1187/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

2 w zw. z art. 97 § 1 k.p.a., podjął zawieszone postępowanie administracyjne i powołał się na fakt ustania przyczyny uzasadniającej zawieszenie, pouczając jednocześnie...
nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Stosownie do treści art. 102 k.p.a., w czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować...

II SA/Wa 171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-17

Społecznej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej status bezrobotnego...
utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2007 r. nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie z wniosku M. Z. o stwierdzenie...

III SA/Łd 219/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

Z. P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. obligujące organ do zawieszenia postępowania., Formuła art. 97 § 1 pkt 4 nakazuje podkreślić cztery istotne elementy składające...

II SA/Wa 237/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-11

i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] z dnia [...] lipca 2011 r. sygn. [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie odwołania ww. od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] lutego...

II SA/Bd 120/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-13

go za osobę bezrobotną, a tym samym uzasadnionym jest zawieszenie postępowania, celem uzyskania wyjaśnień z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na jaki okres opiewało zwolnienie...
lekarskie., Na skutek wniesionego zażalenia przez T. K., w którym to kwestionował zasadność zawieszenia postępowania wobec długotrwałego i dostatecznego wyjaśnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   59