Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 3227/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

z siedzibą w L. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie udzielenia...
Wojewody Łódzkiego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę., Powyższe...

VII SA/Wa 28/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

[...] października 2019 r. znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. uchyla postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa...
również, że w związku z tym wyrokiem Stowarzyszenie wniosło o zawieszenie tego postępowania z uwagi na tożsamość zakresów kontroli podanych w zawiadomieniach z 19 lutego...

VII SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

)., Nawiązując do zarzutu Strony dotyczącego nie zawieszenia przez organ I instancji postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego...
, wskazano, że w przedmiotowej sprawie powyższy przepis nie mógł znaleźć zastosowania. W świetle przywołanego przepisu zawieszenie postępowania jest uzależnione od wystąpienia...

II OSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
[...] Sp. z o.o. w W. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] kwietnia 2014r. znak [...] [ [...] ] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddalił...

I SA/Wa 1186/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

Narodowego z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę. I. Stan faktyczny, 1. Minister Kultury i Dziedzictwa...
[...] listopada 2008 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. [...] - utrzymał w mocy...

II OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

jednocześnie o zawieszenie postępowania z uwagi na równolegle toczące się postępowanie z wniosku B. J. i M. B. w sprawie zwrotu nieruchomości utraconej na podstawie...
się bezprzedmiotowa i nieskuteczna. Zdaniem skarżącej zawieszenie postępowania do czasu zakończenia toczącej się sprawy zwrotowej dawało by rękojmię uniknięcia takiej ewentualności...

I SA/Wa 1929/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

wyjaśnił, że postępowanie przez organ I instancji zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Organ ten uznał także za niezasadne zawieszenie postępowania, gdyż postępowanie...
i umorzenie postępowania., W uzasadnieniu skargi zarzucili:, 1) sprzeczność z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego,, 2) nierozpoznanie wniosku o zawieszenie...

I SA/Wa 675/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

wpisu do rejestru zabytków postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. [...] spółka z o.o. z siedzibą w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
może zawiesić postępowanie z urzędu jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego...

VII SA/Wa 939/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

prac w trybie zamówień publicznych. Strona wniosła jednocześnie o zawieszenie postępowania z uwagi na równolegle toczące się postępowanie z wniosku (...) w sprawie zwrotu...
przez sąd lub organ administracji, prowadzący postępowanie jest nie tylko uprawniony, lecz wręcz zobligowany do jego zawieszenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia...

VII SA/Wa 1766/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

nr [...]., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zawieszenie postępowania jest konieczne do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, toczącego się pod sygn...
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 r. Drugą przyczyną zawieszenia postępowania, na którą wskazał Sąd, była konieczność...
1   Następne >   +2   +5   10