Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1707/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

niedopuszczalności zażalenia wniesionego na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania (w sprawie zajęcia pasów drogowych bez zezwolenia zarządcy drogi) oddala skargę...
Pismem z dnia 31 października 2012 r. A. O. (nazywany dalej 'skarżącym'), na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu...

I OSK 2536/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

na postanowienie Wójta Gminy Jabłonna z [...] maja 2013 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania., S. J. wystąpił do Wójta Gminy Jabłonna z wnioskiem z [...] maja...
2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, orzeczonej decyzją tego organu z [...] maja 2013 r. nr [...], do czasu prawomocnego...

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

VI SA/Wa 845/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 846/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 847/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 849/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej WIF) z [...] grudnia 2016 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia...
o art. 64 § 2 k.p.a., Strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z [...] grudnia 2016 r. WIF odmówił...

VI SA/Wa 850/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej WIF) z [...] grudnia 2016 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia...
k.p.a., Strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z [...] grudnia 2016 r. WIF odmówił zawieszenia...

VI SA/Wa 848/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej WIF) z [...] grudnia 2016 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia...
o art. 64 § 2 k.p.a., Strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z [...] grudnia 2016 r. WIF odmówił...

I OSK 2148/11 - Wyrok NSA z 2013-05-08

niniejsze postępowanie, wskazując w jego uzasadnieniu na ustanie podstawy uzasadniającej jego zawieszenie., Na powyższe postanowienie wniósł zażalenie J. S.. W zażaleniu...
tym zarzucił naruszenie art. 97 § 2 K.p.a., poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo wniosku skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100