Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Łd 280/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-19

Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu 5 października 2007r. Komendant Powiatowy w P...
. B. postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania stosunku służbowego w związku z upływem okresu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych postanowieniem...

I OSK 924/12 - Wyrok NSA z 2012-11-28

mieszkalnego przy ul. [...] w K., Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2008 r. skarżąca zwróciła się do organu pierwszej instancji o zawieszenie postępowania z uwagi na brak lokalu...
innego lokalu mieszkalnego nie mogą, w ocenie organu stanowić podstawy do zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu., Na powyższe postanowienie Z. T. złożyła skargę...

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

. nr PA IIb/108/10/6570/09 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem...
stycznia 2010 r. nr PAIIb/108/10/6570/09 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Sąd pierwszej instancji...

I OSK 1505/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu...
odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego., Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

II SA/Wa 1693/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-28

[...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale mieszkania funkcyjnego oddala skargę...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku ze złożonym przez J. W. wnioskiem z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie zawieszenia...

II SA/Sz 1009/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-06

. złożył zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego, a następnie [...] - odwołanie od powyższego rozkazu personalnego. W zażaleniu...
zarzucił organowi brak rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydalenia ze służby i wniósł o uchylenie postanowienia...

II SA/Wa 1388/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji 1. stwierdza nieważność...
. Nr 278, poz. 1687 ze zm.)., Pismem z dnia [...] marca 2013 r. funkcjonariusz wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie zwolnienia ze służby na podstawie art. 97 § 4...

II SA/Wa 1038/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-11

[...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji oddala skargę. Komendant Wojewódzki...
. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust...

II SA/Wa 1355/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego 1. stwierdza...
bez tytułu prawnego, przy braku uprawnień do jego uzyskania., Skarżąca pismem z dnia [...] maja 2011 r. wniosła do Komendanta [...] Policji o zawieszenie postępowania...

III SA/Kr 310/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-08

[...] 2010r Komendanta Miejskiego Policji o podjęciu z zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia przez skarżącą Z. T. lokalu mieszkalnego przy ul. A w K...
przedmiotowego lokalu ., Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2008 r. skarżąca zwróciła się do organu pierwszej instancji o zawieszenie postępowania z uwagi na brak lokalu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100