Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 1871/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-06

r., poz. 270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych...
postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 4 lipca 2013 r. Z. Z. wniósł skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie...

IV SA/Wa 2629/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

postanowienia Wojewody [...] z [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdzono, że organ I. instancji prawidłowo ocenił stan faktyczny i w efekcie...
odmówił zawieszenia postępowania; zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie...

II OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Konstytucji są bezzasadne. Odnosząc się do wniosku strony o uchylenie postanowienia Wojewody [...] z 24 lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdzono...
, że organ I instancji prawidłowo ocenił stan faktyczny i w efekcie odmówił zawieszenia postępowania. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej...

IV SA/Wa 1953/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

zawieszenia postępowania w przedmiocie unieważnienia paszportu stosownie do art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz...
. Wszczęte postępowanie wyjaśniające w dniu [...] lutego 2010 r. zostało umorzone z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przez M. I. przestępstwa...

II OSK 1300/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

. 1 pkt 2 w związku z art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych. Nie jest w takiej sytuacji uzasadnione zawieszenie postępowania w przedmiocie unieważnienia paszportu...
2006r. przez Prezydenta Miasta [...]. Wszczęte postępowanie wyjaśniające w dniu 3 lutego 2010r. zostało umorzone, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających...

II OSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

przeciwko D. J., podejrzanemu o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i inne. Wobec D. J. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego z uwagi...
oraz odzwierciedlenia dokonanych ustaleń w uzasadnieniu tego postanowienia. Wyjaśnienia wymagała kwestia, czy skarżący w postępowaniu przed organem I instancji działał osobiście...

IV SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

i inne. Wobec D. J. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego z uwagi na nieprzebywanie podejrzanego w miejscu zamieszkania i zarządzono poszukiwanie...
dokonanych ustaleń w uzasadnieniu tego postanowienia. W ocenie Sądu wyjaśnienia wymagała także kwestia, czy skarżący w postępowaniu przed organem pierwszej instancji działał...

IV SA/Wa 722/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-17

, wobec ww zawieszenia, nie toczy się w stosunku do skarżącego jakiekolwiek postępowanie. Po opuszczeniu Polski skarżący osiadł we W., gdzie pracuje i zamieszkuje do dnia...
co do niego zawieszone postępowanie wykonawcze - co oczywiście nie jest tożsame z niepowrotem do zakładu karnego. Również z całą stanowczością należy stwierdzić, iż obecnie...

IV SA/Wa 1742/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

. do Wojewody [...] wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w K. o unieważnienie paszportu wydanego K. J. z uwagi na prowadzenie przeciwko niemu postępowania przygotowawczego...
, jest poszukiwany listem gończym. Organ uznał, iż przeciwko zainteresowanemu toczy się postępowanie przygotowawcze, mimo niemożności przedstawienia mu zarzutów. Minister podał, iż organ...

II OSK 1353/07 - Wyrok NSA z 2008-11-13

się przed organami ścigania. Z tego też względu postępowanie w sprawie zawieszono oraz zarządzono poszukiwanie podejrzanego w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Poszukiwania te zgodnie...
, że stosownie do art. 60 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027) do postępowania w sprawie unieważnienia paszportu, wszczętego...
1   Następne >   2