Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 1595/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wyłączenia gruntów leśnych...
z produkcji - oddala skargę - Postanowieniem z dnia (...) marca 2007r. Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odmówił zawieszenia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 2045/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

z dnia [...] czerwca 2019 r., [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] czerwca 2019 r. znak...
[...] stycznia 2019r. znak [...] o zawieszeniu postępowania administracyjnego, utrzymał w mocy swoje orzeczenie., Stan sprawy był następujący:, Wnioskiem z dnia...

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

stan bezczynności organu, skoro zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do biegu terminów określonych w art. 35 § 3 nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania. Na koniec organ...
nr [...], na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., o zawieszeniu z urzędu postępowanie w sprawie, z uwagi na wystąpienie zagadnienia wstępnego o którym powinien rozstrzygnąć sąd...

II SA/Lu 777/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-26

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny I. uchyla zaskarżone...
. L. na postanowienie Starosty [...] z dnia 7 kwietnia 2014 r., nr [...], w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie zmiany lasu...

IV SA/Wa 1840/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego - oddala skargę - Zaskarżonym...
: [...]odmawiającego zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Nr [...]Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w W. z dnia [...] marca 2009 r...

II SA/Bk 135/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-19

[...].07.2011 r., odmówiło zawieszenia postępowania nieważnościowego do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosku E. - S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją...
lasu'. Kolegium wskazało, że nie znalazło podstaw do zawieszenia postępowania, o co w kilku wnioskach wnosił odwołujący się. Nie miał w szczególności w sprawie...

II SA/Gd 479/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-05

. działającego jako kurator spadku na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
gospodarczą lasu., Rozpatrując sprawę z odwołania Skarbu Państwa - [...] uznało, że w sprawie zaistniała przesłanka uzasadniająca obligatoryjne zawieszenia postępowania...

II SAB/Lu 59/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-09

przez Komendę Miejską Policji w [...] w sprawie poświadczenia nieprawdy w opinii dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawieszenie postępowania nie wniosło nic nowego...
postanowienie nr [...] o zawieszeniu postępowania odwoławczego w sprawie do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez organy Policji (k. 494-495 akt adm...

II SA/Gd 501/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-16

zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia zadań w zakresie gospodarki leśnej 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
postanowienia własnego z dnia 31 grudnia 2012 r. o uchyleniu postanowienia Starosty z dnia 3 lutego 2012 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia zadań z zakresu...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

., skierowanej do G. S.A., Organ wskazał nadto, iż nie znalazł uzasadnienia do zawieszenia postępowania odwoławczego do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny...
obu instancji oraz o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 94/10., Sygn. akt IV SA/Wa 1309/10...
1   Następne >   +2   6