Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 1818/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

o zawieszenie postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana G. B. na prezesa zarządu T., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. [...] KNUiFE zawiesiła ww...
o zawieszenie postępowania www. sprawie., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. [...] organ nadzoru zawiesił ww. postępowanie administracyjne., Uznając, że istnieje...

VI SA/Wa 1819/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

o zawieszenie postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana G. B. na prezesa zarządu T., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. [...] KNUiFE zawiesiła ww...
o zawieszenie postępowania ww. sprawie., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. ([...]) organ nadzoru zawiesił ww. postępowanie administracyjne., Uznając, że istnieje stan...

VI SA/Wa 1710/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane...
z dnia [...] maja 2010 r. wnioskodawca wniósł zażalenie żądając jego uchylenia. Podniósł, iż brak jest podstaw prawnych do zawieszenia postępowania, ponieważ kwestia za jaki...

VI SA/Wa 132/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych...
postępowania z urzędu, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Prezes NFZ uznał brak było podstaw do wydania postanowienia o zawieszeniu niniejszego postępowania...

VI SA/Wa 213/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

ustaleń stanowiących faktyczną podstawę decyzji z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o zawieszenie postępowanie przed sądem...
2018r. postanowienie nr [...] Prezesa NFZ z dnia [...] czerwca 2018r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wszczętego z urzędu postępowania o stwierdzenie...

VI SA/Wa 3834/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

nie mógł go dokończyć osobiście. Zdaniem płatnika składek, umowy wykonywane na jego rzecz są bez wątpienia umowami o dzieło. Wniósł również o zawieszenie postępowania z uwagi...
października 2013 r. Wniósł ponownie o zawieszenie postępowania do zakończenia wszystkich postępowań przed Sądem. Dołączył wezwanie Sądu Okręgowego w [...] z dnia 10...

VI SA/Wa 4395/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

wniosków i uwag., Pismem z dnia [...] stycznia 2014 r. spółka (powtarzając argumentację zawartą w zastrzeżeniach do protokołu kontroli) wnioskowała o zawieszenie postępowania...
postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania było nieprawidłowe, gdyż wystąpiła do sądu pracy o ustalenie charakteru umów, w związku z tym ponowiła wniosek...

I SA/Gd 45/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-21

., Treść uzasadnienia ww. postanowienie ma zatem ścisły związek z zasadnością zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie i uznaniem przez Organ rentowy, że w sprawie...
') postanowieniem z dnia [...] 2018 r. zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu rozpatrzenia przez Sąd Okręgowego odwołania Strony od decyzji określającej wysokość...

II GSK 1929/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

), która weszła w życie 11 kwietnia 2011 r., zmieniono treść art. 101 § 3 k.p.a., który obecnie stanowi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy...
rozumie jedynie postanowienia negatywne, to nie ma podstaw, aby w stosunku do postanowień 'w sprawie zawieszenia postępowania' dokonywać wykładni rozszerzającej. Skoro...

VI SA/Wa 1474/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. W tym kontekście Sąd zaakcentował, że postępowanie administracyjne wznowieniowe wszczęte zostało...
§ 2 k.p.a., zgodnie z którym, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   28