Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 1154/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

Budowlanego w K. z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
w K. z [...] lutego 2019 r. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy...

V SA/Wa 1668/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

z [...] lutego 2010 r. cudzoziemiec zwrócił się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego, wskazując, iż przed Sądem...
ma istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem, z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania., Następnie...

IV SAB/Wa 433/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

w sprawie z jego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wygaszenia pomocy socjalnej,, - decyzji orzekającej w sprawie wygaszenia pomocy...
[...] maja 2018 r., odpowiedzi na skargę z dnia [...] czerwca 2018 r., postanowienia w sprawie z mojego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania...

V SA/Wa 2272/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-08

o zawieszenie toczącego się postępowania odwoławczego do czasu złożenia dowodów dotyczących jego sprawy. Ten czas jest mu potrzebny, by dostarczyć z K. do Polski dokumenty...
postępowania organ II instancji w dniu [...] września 2009 r. wydał na mocy art. 98 § 1 k.p.a. postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego, informując jednocześnie...

II OZ 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-13

zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 30 września 2004 r. (sygn. akt 2V SA 4127/03) Wojewódzki...
zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego, zwrócił skarżącemu kwotę 5 złotych tytułem połowy wpisu sądowego oraz zasądził od Prezesa Urzędu do Spraw...

II OZ 33/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-13

. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 30 września 2004 r. (sygn. akt 2V SA...
w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego, zwrócił skarżącej kwotę 5 złotych tytułem połowy wpisu sądowego oraz zasądził od Prezesa...

II OSK 3642/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

stanowi przedmiot skargi w niniejszej sprawie. Skarżący odebrał powyższe postanowienie w dniu, 16 października 2017 r. i w tym samym dniu wniósł o zawieszenie postępowania...
., W dniu [...] grudnia 2017 r. organ wydał postanowienie, odebrane przez skarżącego w dniu [...] stycznia 2016 r., w którym odmówił zawieszenia postępowania...

V SA/Wa 916/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

zawieszenia postępowania, czego skutkiem było naruszenie zasady dwuinstancyjności w zakresie sprawy w przedmiocie zawieszenia postępowania,, 2. art. 7 kpa poprzez wydanie...
zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zawieszenia postępowania, co stanowi rażące naruszenie prawa oraz zasady...

V SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej; oddala...
przez pełnomocnika, złożyła do Wojewody [...] wniosek w trybie art. 97 § 1 ust. 4 kpa o zawieszenie postępowania wydaleniowego przez organ z urzędu., W uzasadnieniu wniosku Strona...

II OZ 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-13

. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 30 września 2004 r. (sygn. akt 2V SA...
10 września 2003 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego, zwrócił skarżącemu kwotę 5 złotych tytułem połowy wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100