Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Wr 546/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-16

. a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 czerwca 2020 roku, złożonego przez pełnomocnika Z. Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą B. [...], o zawieszenie postępowania administracyjnego...
F. postanowił odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji...

IV SA/Wa 1571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę...
. z o.o. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2010r. odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 1568/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę - Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Głównego...
), na postanowienie GIOŚ znak: [...] z [...] stycznia 2014 r., w którym odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie określenia sposobu gospodarowania...

II SA/Bd 476/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

również brak uwzględnienia faktu, że w ramach prowadzonego postępowania złożony został wniosek o jego zawieszenie, który organ rozpatrzył negatywnie. W tym zakresie strona...
wskazała, że odmawiając zawieszenia prowadzonego postępowania Starosta [...] wskazał na przesłanki zawieszenia wynikające z art. 97 K.p.a., który jednak nie stanowił podstawy...

II SAB/Lu 38/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-18

. Z kolei spółka pismem z dnia 5 marca 2009 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta o zawieszenie postępowania dotyczącego opinii., W odpowiedzi organ postanowieniem z dnia...
jej rozwoju oraz odsunęła w czasie powstanie nowych miejsc pracy w regionie miasta R. F., W odpowiedzi na skargę wyjaśniono, że zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek...

II SA/Łd 18/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

2013 r., Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie wystąpiła przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego., W toku postępowania sądowoadministracyjnego...
. Zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie wywołuje skutek wsteczny, tj. od daty ogłoszenia upadłości (art. 124 § 2 p.p.s.a.)., m.m. ...

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

Celnej z dnia [...]. o nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania wszczętego zgłoszeniem celnym do procedury dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego oddala...
się do zarzutów zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie zawieszenia postępowania, Dyrektor Izby Celnej w pełni podzielił w uzasadnieniu wydanego postanowienia, stanowisko organu...

IV SA/Wa 2694/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 roku numer [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II...
', utrzymano w mocy postanowienie Wójta Gminy [...] z [...] lipca 2016 r., o zawieszeniu - wobec art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. - postępowania w sprawie ustalenia, na rzecz p. J...

III OSK 1/21 - Postanowienie NSA z 2022-12-06

podjąć zawieszone postępowanie, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. Podane w sześciu punktach tego przepisu przyczyny obligujące sąd do takiego działania mają charakter...
zawieszone z urzędu na podstawie obligatoryjnych lub fakultatywnych przesłanek powodujących zawieszenie postępowania - art. 124 § 1 i art. 125 § 1 p.p.s.a. (por. M. Niezgódka...

II SA/Gl 76/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

zaskarżonej decyzji., Zdaniem skarżącego decyzję Kolegium uznać należy za błędną. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej strony skutkuje zawieszeniem z urzędu postępowania...
w miejsce upadłego. W opinii skarżącego skoro przepisy dotyczące postępowania cywilnego oraz postępowania polubownego nakazują wprost zawieszenie postępowania dotyczącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   37