Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 1682/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z wyżej wymienionej skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie...

I SA/Wa 262/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z [...] stycznia 2020 r. nr [...] utrzymał w mocy...
i Administracji decyzją z [...] listopada 2019 r. nr [...] umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] października 1995 r...

I SA/Wa 864/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-08

[...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] marca 2005 r., po rozpatrzeniu odwołania Z. S. i J. S., utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] orzekającą o umorzeniu postępowania...

I SA/Wa 86/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra...
nr [...] położonej w C., zajętej pod drogę publiczną krajową nr [...] - umorzył postępowanie odwoławcze., Minister Infrastruktury przedstawił następujące okoliczności sprawy...

I SAB/Wa 303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

. postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego [...] Spółdzielni [...] w O. kwotę 357 (trzysta...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej Ppsa - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało...

I SA/Wa 1349/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-01

z dnia [...] grudnia 2013 r. nr KKU-[...]/12 uchyliła zaskarżoną decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i umorzyła postępowanie odwoławcze., Z uzasadnienia zaskarżonej...
uznała, że zachodzą przesłanki do uchylenia zaskarżonej decyzji w całości oraz umorzenia postępowania odwoławczego, ponieważ w istocie było ono bezprzedmiotowe z uwagi...

I SA/Wa 1075/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-04

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Minister...
Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...], po rozpatrzeniu wniosku L. S., M. J. i Z. S., umorzył postępowanie o ponowne...

I SA/Wa 1043/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania z powodu braku przymiotu strony wymaga dokładnej analizy, czy istotnie nie istnieją podstawy do uznania, że wnioskodawca posiada...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Krajowa Komisja...

I SA/Wa 695/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-29

Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2. zasądza...
., nr [...] uchylił własną decyzję z dnia [...] października 2014 r., nr [...] i umorzył postępowanie administracyjne., Zaskarżone orzeczenie zostało wydane w oparciu...

I SA/Wa 300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...], Minister Skarbu...
[...] października 2015 r., nr [...], o umorzeniu postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez P. Z. i P. Z. nieruchomości poza obecnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   41