Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 623/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

., Uzasadniając decyzję Minister wyjaśnił, że ww. decyzją WKZ umorzył postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. P. w Ś., na działce nr ew...
. [...]. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia WKZ uznał, że wniosek o umorzenie postępowania wszczętego z urzędu złożył D. M., zaś bezprzedmiotowość postępowania zawsze oznacza brak...

II OSK 1221/11 - Wyrok NSA z 2012-11-14

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od J. P...
[...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, Zaskarżoną decyzją z dnia...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego...
przesłankę stwierdzenia niedopuszczalności odwołania /art. 134 Kpa/, czy tez umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., podjął...

VII SA/Wa 1467/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-22

w Ł. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2015 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji oddala skargę...
. U. z 2014r., poz. 1446) oraz art. 17 pkt 2 i art. 138 § 1 pkt 2 kpa uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji organ...

II OSK 1381/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

dla inwestycji postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić solidarnie Z. K. i M. P. - następcom prawnym S. K. i M. K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej...
poinformował Sąd o śmierci S. K. i M.K. i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego informując, że spadkobiercami skarżących kasacyjnie są Z. K. i M. P. Do pisma załączono...

VII SA/Wa 684/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
jako 'k.p.a.', w związku z odwołaniem M. G. od decyzji Prezydenta Miasta [...] nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r.,-umorzył postępowanie odwoławcze., Z akt...

VII SA/Wa 2392/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-10

. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2015 r. znak [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania prac postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe...
p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W niniejszej sprawie pismem z dnia 5 sierpnia 2016 r. strona skarżąca...

VII SAB/Wa 28/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądzić od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. C. i P. W. kwotę 100 zł...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

I SA/Wa 812/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków oddala...
. umorzył postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków opisanej wyżej kamienicy położonej przy ul. [...] w T., wskazując w uzasadnieniu, że toczy się postępowanie...

VII SA/Wa 1046/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-28

. Ś - G oraz D. M. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) 2022 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargi...
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 września 2020 r., znak: WZW.5142.1358.2018 TW, umorzył postępowanie odwoławcze., Decyzja ta wydana została...
1   Następne >   +2   +5   +10   32