Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA/Sz 115/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-02

drogowego taksówką p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe E. A. pismem z dnia [...]r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego...
Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowego w sprawie z uwagi na śmierć skarżącego. Jednocześnie Kolegium nadesłało kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu...

II GSK 146/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

. sygn. akt VI SA/Wa 708/05 w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Ministra Środowiska z dnia 4 lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kopalin., Sąd I instancji oddalając skargę uznał prawidłowość rozstrzygnięcia organu...

GSK 1268/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

, Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz zasądził od Ministra Środowiska na rzecz skarżącego K. K. S. M...
2003r. Minister Środowiska wnosił o jej oddalenie., W piśmie procesowym z dnia 13 maja 2004 r. Minister Środowiska wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego...

III SA/Gl 498/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-14

administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Po myśli zaś art. 60 wyżej wymienionej ustawy skarżący może cofnąć...
dotkniętej wadą nieważności., W rozpatrywanej sprawie wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania przewidziane przytoczonym powyżej przepisem...

II GSK 752/08 - Wyrok NSA z 2009-02-17

Farmaceutycznego z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie unieruchomienia apteki oddala skargę kasacyjną...
Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził...

II GSK 1456/14 - Wyrok NSA z 2016-03-02

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od T. P. Spółki...
Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [a] r. nr [a] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego na podstawie wniosku skarżącej z dnia [a] r. o zmianę koncesji...

III SA/Gl 995/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-18

'B' S.A. i umorzyło postępowanie pierwszej instancji., Stan sprawy według przekazanych Sądowi akt postępowania administracyjnego przedstawiał się następująco., W dniu...
dla ludzi i zwierząt'., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z dnia [...]r., nr [...]uchyliło zaskarżoną decyzję Starosty [...] w całości i umorzyło postępowanie...

III SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

Kolegium Odwoławczego we W z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych postanawia: umorzyć postępowanie. Dnia [...] r...
. U. Nr 153, poz. 1270), postępowanie należało umorzyć. ...

II GSK 996/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

. nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić T. S.A. w W. uiszczony...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji. ...

VI SA/Wa 780/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-14

z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego...
. 138 § 1 pkt 3 kpa umorzył postępowanie odwoławcze., Zajmując stanowisko w sprawie organ odwoławczy stwierdził, iż każde postępowanie odwoławcze rozpoczyna się od zbadania...
1   Następne >   +2   +5   +10   19