Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Sz 1278/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgody na usunięcie drzew oddala skargę...
§ 1 K.p.a. orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew gatunku sosna górska () w ilości 3 sztuk o obwodach pni 24cm, 41cm, 30cm...

II SA/Wr 676/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

nr [...] i [...], która nie jest przeznaczona w mpzp jako tereny wód otwartych i płynących o symbolu WS, wnosząc w tym zakresie o umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. Natomiast...
, a co potwierdziły przeprowadzone oględziny, pełnomocnik wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość (brak lasu w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach), tj...

II OSK 893/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

, zaskarżoną decyzją uchyliło ww. decyzję i umorzyło postępowanie przed organem pierwszej instancji. Organ odwoławczy, nawiązując do regulacji zawartej w art. 12 ust. 16...
tylko do podmiotów w niej wymienionych. Istniejąca regulacja prawna ograniczyła prawa podmiotów posiadających interes prawny w jej umorzeniu do wszczęcia postępowania...

IV SA/Wa 3220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zwanego dalej 'Planem', oraz umorzono postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia tego zarzutu., Uzasadniając orzeczenie organ przywołał...

III SA/Gd 766/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-23

., zn. spr. [...], uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie organu I instancji., Jako podstawę prawną wskazano art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r...
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części., Organ wskazał...

II OSK 1867/11 - Wyrok NSA z 2013-02-07

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
umorzenia postępowania., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Burmistrz Miasta J. decyzją z [...] maja 2010 r. umorzył...

II OSK 2245/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Odwoławczego w Opolu z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rekultywacji gruntów oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rekultywacji gruntów., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2010 r. M...

IV SA/Wa 1083/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

której umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż grunty o wyłączenie których wnosi wnioskodawca to grunty klasy Illb...
zezwalających na takie wyłączenie. Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić bezprzedmiotowość postępowania i umorzyć na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania...

II OSK 44/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14

1991 r. o lasach,, - nieuzasadnioną odmowę ustosunkowania się do wniosku skarżącego z dnia 20 listopada 2006 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, jak również brak realizacji wniosku skarżącego z dnia 20 listopada 2006 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Go 387/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-06

zażaleniowego winna zostać zasądzona kwota 245,20 zł., Postanowieniem z 16 stycznia 2018 r. Sąd umorzył postępowanie zażaleniowe mając na uwadze fakt, że stało się ono...
nie skorzysta z trybu autokontroli, o którym mowa w art. 195 § 2 P.p.s.a. lub gdy WSA nie umorzy postępowania na podstawie art. 195 § 3 P.p.s.a. W rozpoznawanej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17