Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Op 361/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-17

Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 14 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę...
przez Komendanta Głównego Policji, to jest w sytuacji, gdy postępowanie należało umorzyć, a to z braku formalnej legitymacji do jego dalszego prowadzenia i zakończenia orzeczeniem...

II SA/Wa 766/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

Policji z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający...
sprawy, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego w całości i umorzenie postępowania. W uzasadnieniu podał, że powyższy rozkaz personalny odebrał...

II SA/Wa 550/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający...
sprawy zakończonej rozkazem personalnym nr [...] Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie obniżenia dodatku funkcyjnego umorzył postępowanie...

II SA/Wa 879/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-15

z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym 1. uchyla...
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej k.p.a., umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu podał, że analiza art. 100 ustawy o Policji i § 3 ust. 1...

II SA/Wa 853/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Głównego Policji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający rozkaz personalny...
1 pkt 3 w związku z art. 127 § 3 kpa, umorzył postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o Policji...

I OSK 2954/16 - Wyrok NSA z 2018-10-29

. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. oddala skargę...
z [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający ją rozkaz...

III SA/Kr 506/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-25

Policji z dnia 20 marca 2018r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego skargę oddala Orzeczeniem nr [...] z dnia [...] 2018 r., na podstawie art. 135 j...
, Komendant Powiatowy Policji umorzył postępowanie dyscyplinarne przeciwko st. sierż. K. P., Na skutek wniesionego przez K. P. odwołania, orzeczeniem nr [...] z dnia 20...

II SA/Wa 850/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Policji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający rozkaz personalny Komendanta Głównego...
Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2015 r., w przedmiocie obniżenia dodatku funkcyjnego, umorzył postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie spawy...

III OSK 855/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

mu w pkt III, IV i VIII aktu oskarżenia. Sąd Rejonowy w B. postanowieniem z tej samej daty o sygn. akt III K 223/15 umorzył postępowanie w sprawie przeciwko D.P....
w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym...

III OSK 856/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

III, IV i VIII aktu oskarżenia. Sąd Rejonowy w B. postanowieniem z tej samej daty o sygn. akt III K 223/15 umorzył postępowanie w sprawie przeciwko D.P. oskarżonemu o:, 1...
zostało umorzone bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym. Jednocześnie § 2 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100