Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

IV SA/Wa 1941/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

Gospodarki z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia I. uchyla zaskarżoną decyzję...
się niniejszego wyroku. IV SA/Wa 1941/10, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] października 2009r., Minister Gospodarki, na podstawie art. 105 § 1 Kpa, umorzył postępowanie...

II GSK 1014/19 - Wyrok NSA z 2022-11-03

2018 r. nr DWB.7100.45.2018.DSZ w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrobu budowlanego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
października 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrobu budowlanego., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku WSA wywiodła S. Sp. z o.o., zaskarżając...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

. reprezentowanej przez kuratora na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia...
na podstawie art. 138 § 1 pkt 3, w związku z art. 127 § 3 k.p.a. umorzył postępowanie z wniosku Spółki Akcyjnej pn. Cukrownia G. S.A. w G., złożonego przez adwokata J. F...

I SA/Ka 1232/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

ma jedno dziecko, nie posiada żadnych oszczędności i spłaca pożyczki., Decyzją z dnia 19 marca 1996 r. Urząd Skarbowy w C. umorzył postępowanie w sprawie rozłożenia...
/. Do ostatniej kategorii decyzji należą decyzje o umorzeniu postępowania wydawane na podstawie art. 105 Kpa. Przesłanką obligatoryjnego umorzenia postępowania administracyjnego...

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie ustalenia i obowiązku opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia badań wyrobu...
umorzenia postępowania zażaleniowego., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, W dniach [...]-[...] czerwca 2016 r...

II GSK 1013/19 - Wyrok NSA z 2022-11-03

użytkowych badanego wyrobu;, f) art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania, pomimo...
naruszył art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.;, g) art. 105 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie umorzenia postępowania w sytuacji, gdy stało się ono w całości bezprzedmiotowe wobec...

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

działalności gospodarczej., Urząd Skarbowy W. decyzją z dnia 7 kwietnia 1997 r. umorzył postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość podania w sprawie skorygowania...
brak jest podstaw prawnych do skorygowania wymagalnej należności, co spowodowało, że postępowanie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć., W odwołaniu od tej decyzji złożonym...

VI SA/Wa 1621/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

zaskarżonego orzeczenia poprzez jego uchylenie oraz umorzenie postępowania; ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy organowi I instancji...
., W ramach postępowania kontrolnego inspektorzy reprezentujący [...] WIIH ustalili, że w kontrolowanym obiekcie mieszczącym się przy [...] w [...] oferowane są m. in. usługi...

II GSK 432/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 19 lutego...
wszczętego postępowania administracyjnego ZWIJHARS w S. w dniu [...] czerwca 2008 r. wydał decyzje o numerach:[...], [...], [...], w których stwierdził zafałszowanie...

II GSK 2348/21 - Wyrok NSA z 2022-01-19

. Lubelski WINB umorzył postępowanie wszczęte w stosunku do sprzedawcy w sprawie ww. wyrobu budowlanego, z powodu wycofania go z obrotu. Decyzja stała się ostateczna., 28...
w [...] [...] złotych tytułem zwrotu koszów postępowania kasacyjnego. Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z 11 maja 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 2620/20, Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   2