Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

IV SA/Wa 1102/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-16

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...], Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w P. (dalej 'RDOŚ w P.'), umorzył postępowanie w sprawie wydania...

II SA/Ke 63/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-06

Odwoławczego w [...] z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów oddala skargę...
[...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących...

IV SA/Wa 1789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną decyzją Minister Środowiska, na zasadzie art. 138 §...
się bezprzedmiotowe w całości lub w części, wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części; jedną z przyczyn bezprzedmiotowości postępowania...

II OSK 475/15 - Wyrok NSA z 2016-11-25

[...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28...
Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym...

IV SA/Wa 1477/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Generalnego...
Ochrony Środowiska we [...] z dnia [...] maja 2011 r., którą umorzono, w związku z teścią art. 105 § 1 K.p.a. postępowanie w sprawie zobowiązania, w myśl art. 102 ust. 8 ustawy...

IV SA/Wa 1055/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

Zakładu [...] w B. przy ul. [...][...], z przeznaczeniem do celów energetycznych - uchylił w całości ww postanowienie i w pkt:, 1) umorzył postępowanie w sprawie wydania...
, jako wydanego w innym porządku prawnym i umorzenie postępowania w niniejszej sprawie - jako bezprzedmiotowego. Jednocześnie w pkt 2 zaskarżonego do Sądu postanowienia organ...

IV SA/Wa 679/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-15

Środowiska z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
[...] września 2009 r., którą orzeczono o umorzeniu postępowania, co do sposobu gospodarowania odpadami w postaci trzech pojazdów nielegalnie sprowadzonych przez p. Z. J...

IV SA/Wa 1888/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-12

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie...
, iż cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca wskazała, iż decyzją z [...] grudnia 2008r. Marszałek Województwa...

II SA/Łd 1138/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-21

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł...
Z., działając na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., umorzył postępowanie wszczęte z urzędu w trybie art. 26 ustawy o odpadach w przedmiocie usunięcia odpadów z terenów nieruchomości...

II OSK 2769/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok wydano w następujących okolicznościach stanu faktycznego i prawnego sprawy:, Pismem z dnia 27 września 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   93